Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Kornowac; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 2 kwietnia 2014r.

w sprawie powierzenia Gminie Kornowac realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540 S ul. Wolności w miejscowości Łańce"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/391/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Kornowac realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540 S ul. Wolności w miejscowości Łańce", zostaje zawarte Porozumienie pomiędzy:

Powiatem Raciborskim, z siedzibą w Raciborzu przy Pl. Okrzei 4, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Adam Hajduk – Starosta Raciborski,

Józef Stukator – Członek Zarządu,

a

Gminą Kornowac, z siedzibą w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 48, którą reprezentuje:

Grzegorz Niestrój - Wójt Gminy Kornowac.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Kornowac prowadzenia zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540 S ul. Wolności w miejscowości Łańce" na odcinku od skrzyżowania z ul. Źródlaną i Rzuchowską w kierunku Kobyli.

§ 2. 1. Szacunkowy koszt zadania, o którym mowa w §1 wynosi 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Powiat Raciborski przeznacza na realizację zadania, stanowiącego przedmiot porozumienia, dotację w kwocie 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), na którą składać się będzie:

1) kwota 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) pochodząca ze środków pomocy finansowej udzielonej Powiatowi przez Gminę Kornowac zgodnie z umową Nr SI.032.3.2014 zawartą pomiędzy Gminą Kornowac a Powiatem Raciborskim w dniu 17 marca 2014 r. oraz

2) kwota 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) pochodząca ze środków własnych Powiatu Raciborskiego.

§ 3. 1. Gmina Kornowac zleci opracowanie dokumentacji projektowej oraz przekaże ją do zaopiniowania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Raciborzu. Nie zgłoszenie uwag przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w terminie 5 dni od przedłożenia dokumentacji projektowej traktowane będzie jako uzgodnione.

2. Gmina Kornowac przeprowadzi wymaganą procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy zadania.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia, zostanie przedłożona do uzgodnienia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Raciborzu. Nie zgłoszenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uwag w terminie 5 dni od przedłożenia SIWZ traktowane będzie jako uzgodnione.

4. Gmina Kornowac zawrze umowę z wykonawcą zadania a następnie niezwłocznie powiadomi Powiat Raciborski o tym fakcie oraz o koszcie zadania wynikającym z umowy.

5. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w §1 sprawował będzie w imieniu Powiatu Raciborskiego przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

6. Gmina Kornowac powiadomi przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg o terminie rozpoczęcia robót i odbiorze końcowym zadania, stanowiącym przedmiot porozumienia.

§ 4. 1. Środki finansowe określone w §2 ust. 2 zostaną uruchomione na pisemny wniosek Wójta Gminy Kornowac, na wskazany w tym wniosku rachunek bankowy Gminy Kornowac, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego wniosku w tutejszym Starostwie Powiatowym.

2. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Raciborskiego.

3. Dotacja udzielona przez Powiat Raciborski na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystana zostanie w terminie nie później niż do 30 września 2014 r.

4. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową Gmina Kornowac przekaże nieodpłatnie Powiatowi Raciborskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym (dowód PT).

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji, o której mowa w § 2 ust. 2, Gmina Kornowac dokona w terminie do 15 października 2014 r., poprzez przedstawienie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: protokołu odbioru końcowego zadania, faktury i dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót.

2. Środki dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania objętego umową wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek Powiatu Raciborskiego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

3. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Raciborskiego do dnia 15 października 2014 r. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 6. Porozumienie zawiera się na okres do 15 października 2014 roku.

§ 7. Wszystkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Powiatu Raciborskiego.

§ 9. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Adam Hajduk


Członek Zarządu


Józef Stukator

Wójt Gminy Kornowac


Grzegorz Niestrój

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe