Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/417/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany w planach przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLVII/367/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach przychodów i rozchodów w budżecie na 2014 rok w sposób następujący:

zmniejszyć plan rozchodów

paragraf 9920 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - o kwotę - 190 687,76 zł

(spłaty rat kredytów w 2014 roku z kredytu zaciągniętego w 2013 roku)

zmniejszyć plan przychodów

paragraf 9520 - Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym -o kwotę - 190 687,76 zł

(na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2013 roku)

§ 2.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych
z budżetu Gminy" do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2014 z dnia 30 grudnia 2013r . w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok.

Załącznik Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały.

§ 3.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 " Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok" do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2014 z dnia 30 grudnia 2013r . w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok.

Załącznik Nr 11" Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/417/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/417/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe