Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Lipowa

z dnia 24 marca 2014r.

z wykonania Budżetu Gminy Lipowa za 2013 rok

Tekst pierwotny

Budżet Gminy na 2013 rok uchwalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXII /183/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku następująco:                                                                                                               

Plan  dochodów w wysokości: 28.889.157,71 zł.                                                                                                 

Plan wydatków w wysokości: 25.966.835,8o zł                                                                                                 

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów przeznaczona została na rozchody budżetu kwota w wysokości 3.415.733,52 zł w tym :

- na spłatę rat kredytów : 590.000,oo zł

- spłatę pożyczek : 154.900,oo zł

- wykup papierów wartościowych : 935.000,oo zł

- spłaty pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ; 1.735.833,52 zł przypadających do spłaty w 2013 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku uchwalony budżet Gminy ulegał zmianom zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lipowa następująco:

- Zarządzenie Nr 5/ 2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 21.100,oo zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 21.100,oo zł W/w zmiany dokonane zostały w związku z otrzymaniem środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3, tj. Projekt pn. „Podbeskidzka Wyspa Jakości”.

- Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 luty 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 282,8o zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 282,8o zł W/w zmiany dokonane zostały w związku z otrzymaniem środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3, tj. Projekty pn. „ Mądry Przedszkolak w Siennej”

- Zarządzenie Nr 19/ 2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 254.052,oo zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 254.052,oo zł Zmian dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXV/199/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 25 marca 2013 roku podstawie pisma : Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 w sprawie ustalenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2013 rok . oraz;

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę : 959.382,oo zł Przeznaczając kwotę w/w dochodów zgodnie z w/w Uchwałą Rady Gminy na zwiększenie rozchodów z tytułu;

- Spłaty pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Pożyczka ta planowana była do spłaty w 2012 roku, natomiast w wyniku ostatecznych rozliczeń , została przesunięta do spłaty na 2013 rok.

- Zarządzenie Nr 20/ 2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco :

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 1.996,oo zł

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 1.996,oo zł zmiany dokonane zostały na podstawie zmian wysokości przyznanych dotacji celowych.

- Zarządzenie Nr 23 /2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 1.997,oo zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 1.997,oo zł zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.117.3.2013 z dnia 9 kwietnia 2013r, Nr FBI.3111.75.5.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku, środki przeznaczone na ;

a) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki za wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

b) środki na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

- Zarządzenie Nr 27/ 2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu Gminy następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 174.131,42 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 174.131,42 zł zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.147.2.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r, Nr FBI.3111.129.4.2013 z dnia 24 kwietnia 2013r, Nr FBI.3111.126.4.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r, Nr FBI.3111.114.5.2013 z dnia 18 kwietnia 2013r, środki przeznaczone na ;

a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,

b) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

c) finansowanie wypłat zasiłków okresowych,

d) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- Zarządzenie Nr 53 /2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 18.538,73zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 18.538,73 zł zmiany dokonane zostały w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie zadań własnych , pozyskanych z innych źródeł.

- Zarządzenie Nr 54 /2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 295,oo zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 295,oo zł zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.178.4.2013 z dnia 23 maja 2013r, środki przeznaczone na ;

a) pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych

- Zarządzenie Nr 70 /2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 159.423,oo zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 159.423,oo zł zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.2408.4.2013 z dnia 5 sierpnia 2013r, Nr FBI.3111.75.18.2013 z dnia 22 lipca 2013 roku, Nr FBI.3111.129.9.2013 z dnia 22 lipca 2013r, Nr FBI.3111.130.8.2013 z dnia 17 lipca 2013 roku, Nr FBI.3111.131.8.2013 z dnia 12 lipca 2013r, Nr FBI.3111.246.4.2013 z dnia 31 lipca 2013 roku, środki przeznaczone na ;

a) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

b) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania / zgodnie z ustawą pomocy społecznej/.

c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

d) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- Zarządzenie Nr 73 /2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 32.495,8o zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 32.495,8o zł zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.253.5.2013 z dnia 30 sierpnia 2013r, środki przeznaczone na ;

a) na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku. Zarządzenie Nr 77 /2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 20 września 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 62.470,65 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 62.470,65 zł

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 880.673,51 zł

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 188.674,71 zł środki przeznaczone na ;

a) na realizację projektu pt.” Od przedszkolaka do Żaka” oraz

b) zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu zmniejszonych kosztów dofinansowania inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Lipowa II – gi etap” . Zarządzenie Nr 82 /2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 września 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 127.759,oo zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 127.759,oo zł

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 2.435,oo zł

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 2.435,oo zł zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.246.11.2013 z dnia 24 września 2013r, Nr FBI.3111.335.3.2013 z dnia 23 września 2013r, środki przeznaczone na ;

a) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

b) realizację zadań własnych zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 rok

c) zmniejszenie z tytułu realizacji zadań zleconych. Zarządzenie Nr 91 /2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 października 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 229.073,81 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 229.073,81 zł zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.263.10.2013 z dnia 30 września 2013r, Nr FBI.3111.75.24.2013 z dnia 16 października 2013r, Nr FBI.3111.147.8.2013 z dnia 18 października 2013r, Nr FBI.3111.126.8.2013 z dnia 18 października 2013r, Nr FBI.3111.129.14.2013 z dnia 21 października 2013r, Nr FBI.3111.130.13.2013 z dnia 24 października 2013r, Nr FBI.3111.263.15.2013 z dnia 25 października 2013r, Nr FBI.3111.114.11.2013 z dnia 25 października 2013r, Nr FBI.3111.240.9.2013 z dnia 25 października 2013r, Nr FBI.3111.131.13.2013 z dnia 21 października 2013r, środki przeznaczone na ;

a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

b) dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów „wyprawka szkolna”,

c) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

d) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

e) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

f) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

g) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

h) dofinansowanie realizacji programu „ pomoc państwa w zakresie dożywiania”

i) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Zarządzenie Nr 103 /2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 78.460,oo zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 78.460,oo zł zmiany dokonane zostały na podstawie pisma : Ministra Finansów Nr ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14 listopada 2013 r, środki przeznaczone na ;

a) dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń oświatowych, pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,

b) zwiększenie wpłat na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, Zarządzenie Nr 104 /2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 260.237,oo zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 260.237,oo zł zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.335.14.2013 z dnia 15 listopada 2013r, Nr FBI.3111.404.5.2013 z dnia 15 listopada 2013r, Nr FBI.3111.251.16.2013 z dnia 7 listopada 2013r, Nr FBI.3111.355.4.2013 z dnia 29 października 2013r, Nr FBI.3111.404.6.2013 z dnia 15 listopada 2013r, Nr FBI.3111.404.9.2013 z dnia 19 listopada 2013r, Nr FBI.3111.246.17.2013 z dnia 19 listopada 2013r, środki przeznaczone na ;

a) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

b) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych ,USC,

c) realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

d) wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku,

e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Zarządzenie Nr 108 /2013 Wójta Gminy Lipowa z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 117.180,oo zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 117.180,oo zł zmiany dokonane zostały na podstawie pisma : Ministra Finansów Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r, środki przeznaczone na ;

a) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę, Po dokonaniu przedstawionych zmian budżet Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł:

Plan dochodów w wysokości: 30.500.931,41 zł

Plan wydatków w wysokości: 27.311.226,3o zł

W ciągu 2013 roku Uchwałą Nr XXXVIII/210/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 września 2013 roku oraz Uchwałą Nr XL/227/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 grudnia 2013 roku zwiększona została również łączna kwota planowanych na 2013 rok przychodów i rozchodów ,które przedstawiają się następująco;

Przychody z tytułu ;

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości ; = 1.000.000,oo zł

- emisji obligacji w wysokości ; = 1.837.000,oo zł

Rozchody do  wysokości ; 6.212.115,52 zł w tym;

- na spłatę rat kredytów : 590.000,oo zł

- spłatę pożyczek : 154.900,oo zł

- wykup papierów wartościowych : 2.772.000,oo zł

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 2.695.215,52 zł przypadających do spłaty w 2013 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 rok wynoszą: 142. 464, 76 z czego :

- w podatku od nieruchomości kwota: 114.046,36 zł

- w podatku od środków  transportowych kwota:  28.418,4o zł     Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w 2013 rok wyniosły: = 10. 367, 9o zł i przedstawiają się następująco :

- w podatku od nieruchomości kwota:    10.367,9o  zł        Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2013 rok wynoszą : = 121, oo  zł i przedstawiają się następująco :

a) umorzenie zaległości podatkowych;

- w podatku leśnym kwota : 89,oo zł

- w podatku rolnym kwota : 3,oo zł

- w podatku od nieruchomości kwota: 29,oo zł

Wydatki bieżące:

Plan: 26.278.888,3o zł

Wykonanie ogółem:       25.663.877,o1 zł w tym :

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 13.120.210,13 zł

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.045.111,16 zł

c/ dotacje: 396.536,44 zł

d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.920.735,8o zł

e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3:  275.529,83  zł w tym;

dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., w wysokości= 159,oo zł

f/ obsługa długu: 905.753,65 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 1.032.388,oo zł

Wykonanie ogółem: 1.029.792,76 zł

Wydatki majątkowe za 2013 rok wykonane zostały w wysokości 99,75 % zaplanowanych wydatków.

Omówienie wykonania wydatków za 2013 rok w poszczególnych działach ;

DZ. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki dotyczyły głównie; wpłat należnych składek dla Izby Rolniczej w wysokości ; 4.600,oo zł, kosztów transportów psów bezdomnych oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku w Żywcu w wysokości ; 26.316,62 zł, usuwanie odpadów weterynaryjnych w wysokości ; 5.265,08 zł, oraz prenumerata gazet sołeckich i śląskich aktualności rolniczych w wysokości ; 275,oo zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników wydatkowano kwotę w wysokości : 21.422,23 zł .

DZ. 600. Transport i łączność rozdz.60014.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące dotyczyły głównie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz wykonano remont drogi powiatowej Nr 1458S na odcinku Lipowa – Moroń w kierunku Ostrego . które pokryte zostały z otrzymanej na ten cel dotacji ze Starostwa Powiatowego w Żywcu, zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz wyrażeniem zgody przez Starostwo Powiatowe , na przeznaczenie środków na inny cel.

rozdz.60016. Drogi publiczne gminne

W 2013 roku wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych w wysokości ; 84.554,82 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ; 4.376,oo zł. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości ; 170.998,72 zł, porządkowanie rowów i poboczy dróg , zakupu kruszywa, żwiru, piasku , rur betonowych wydatkowana została kwota w wysokości : 31.345,67 zł. Zakupiono wiaty przystankowe i kosze na śmieci dla sołectw; Sienna i Twardorzeczka, Leśna, Lipowa za kwotę ; 15.255,90 zł, przeprowadzony został remont dróg gminnych za kwotę ; 92.851,13 zł. Wykonany został plac zabaw w sołectwie Leśna za kwotę ; 23.329,5o zł.

w ramach wydatków bieżących główną pozycję stanowiły wydatki na ;

- usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy prace przedstawiały się następująco ;

a) remont dróg ;

- Lipowa Nadkościół - kwota wydatków = 59.445,79 zł

- Twardorzeczka Na Mokryśne - kwota wydatków = 80.521,73 zł

- Ostre k/ Nogi - kwota wydatków = 89.953,25 zł

- remont mostu k/ Klisia – kwota wydatków = 137.731,11 zł

b) wykonanie dokumentacji , koszty inspektorów nadzoru – kwota wydatków = 17.423,5o zł

- wydatkowano środki na zadanie z zakresu określenia warunków gruntowych boiska przy Gimnazjum w Twardorzeczce kwotę ; 3.075,oo zł.

DZ. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki dotyczyły podziałów i wycen działek gminnych oraz dzierżawa przystanków za kwotę = 16.492,65 zł.

DZ. 710. Działalność usługowa

Wydatki bieżące dotyczą wykonania częściowych prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania planu przestrzennego za kwotę = 27.060,oo zł.

DZ. 750. Administracja publiczna

rozdz. 75011. Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości ; 54.154,oo zł finansowane są z budżetu Wojewody poprzez otrzymywane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

rozdz.75022. Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty diet dla Radnych , Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy w wysokości ; 152.600,oo zł oraz na drobne zakupy zapewniające podstawowe funkcjonowanie Rady Gminy w wysokości ; 3.158,89 zł.

rozdz. 75023. Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gminy dotyczą między innymi:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości ; 2.218.689,84 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w wysokości; 17.395,1o zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości = 44.852,oo zł, odprowadzone zostały należne składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości : 55.469,oo zł, delegacje i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego, energii, gazu w celu ogrzewania budynku administracyjnego, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prenumerata dzienników urzędowych oraz czasopism, zakup środków czystości oraz BHP.

I. Ważniejsze wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy przedstawiają się następująco :

- ekwiwalent za pranie odzieży 835,8o zł

- szkolenia pracowników 7.412,01 zł

- delegacje 6.051,25 zł

- zakup energii 66.446,34 zł

- zakup usług zdrowotnych / badania pracowników/ 4.797,66 zł

- zakup usług m.in. opłaty pocztowe, 57.927,2o zł

- usługi informatyczne, 75.104,oo zł

- obsługa prawna, 26.199,oo zł

- obsługa „ Dni Gminy Lipowa” 29.565,9o zł

- bhp, abonament ochrony itp./ 32.686,57 zł

- rozmowy telefoniczne 12.776,12 zł

- rozmowy komórkowe 4.197,90 zł

- dostęp do sieci internetowej 6.744,75 zł

- zakup papieru do drukarek i kser, zakup środków czystości, materiałów biurowych , zakup tonerów, tuszy do drukarek, zakup paliwa do samochodu służbowego prenumerata czasopism , / w tym; Nowiny Lipowskie = 16.416,oo zł/ 95.669,16 zł

- ubezpieczenia 18.493,oo zł

- zakup usług remontowych / naprawy kser, komputerów, centrali telefonicznej i inne / 6.965,66 zł

- składki roczne „EUROREGION BESKIDY „ Związek Gmin Wiejskich, Żywiecki Raj 13.259,o1 zł

- podatek od nieruchomości 748.321,oo zł

rozdz. 75095. Pozostała działalność

Wydatki w wysokości; 21.259,oo zł wydatkowane na realizację programu – Kapitał ludzki „Podbeskidzka Wyspa Jakości” pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania budynków świetlic gminnych.

DZ. 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki wydatkowane zostały zgodnie z otrzymaną dotacją na rejestr wyborców.

DZ. 752. Ochrona narodowa

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w wysokości = 295,oo zł.

DZ. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na bieżące utrzymanie gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lipowa między innymi:

- zakup części zamiennych do samochodów oraz paliwo w wysokości; 18.793,43 zł,

- naprawy samochodów, wymiany opon w wysokości; 18.685,21 zł,

- ogrzewania garaży dla samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej w wysokości ; 3.871,90 zł

- ubezpieczenia samochodów i członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości ; 18.323,oo zł, - wypłaty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych w wysokości ; 5.063,86 zł,

- badania lekarskie kierowców w wysokości ; 6.666,oo zł,

- badania techniczne samochodów pożarniczych w wysokości ; 2.316,65 zł

- wynagrodzenia mechaników i kierowców samochodów strażackich w wysokości ; 11.880,32 zł . Przekazane dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrem w wysokości ; 19.000,oo zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennej w wysokości ; 28.000,oo zł na dofinansowanie zakupu samochodów bojowych.

DZ. 757. Obsługa długu publicznego.

Wydatki w wysokości ; 905.753,65 zł dotyczą obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego tzn. spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych .

DZ. 801. Oświata i wychowanie.

Dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Gminy Lipowa otrzymali plany finansowe na 2013 rok i odpowiadają za ich realizację. rozdz. 80101. Szkoły podstawowe W wydatkach bieżących środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości = 4.612.133,41 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, w wysokości = 276.817,92 zł , dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych ,w wysokości = 180.141,oo zł , bieżące utrzymanie szkół tj. gaz , energia, zakup materiałów, bieżące remonty budynków szkolnych, opłaty licencji komputerowych oraz pozostałe usługi, wydatkowana została kwota = 497.187,17 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipowej                                                        1.963.719,o6 zł

Szkoła Podstawowa w Leśnej                                                                      1.062.757,68 zł

Szkoła Podstawowa w Siennej                                                                      755.794,59 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                      908.201,87 zł

Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce                                                        857.806,3o zł

Ogółem: 5.548.279,5o zł

rozdz. 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące dotyczyły wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych , w wysokości = 22.207,16 zł wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, w wysokości = 1.525,36 zł ,

rozdz. 80104. Przedszkola Z wydatków bieżących dokonano wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w wysokości = 1.843.959,17 zł , wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczeń bhp, w wysokości = 100.666,oo zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , w wysokości = 77.125,oo zł przeprowadzone zostały drobne remonty w budynkach, zakupiono energię , gaz, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe usługi, za kwotę = 134.02,93 zł na zakup środków żywności wydatkowano kwotę = 225.477,64 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco:

Przedszkole Lipowa                                          616.448,11 zł

Przedszkole Leśna                                                        653.739,51 zł

Przedszkole Sienna                                                        426.288,53 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny                            298.125,93 zł

Przedszkole Twardorzeczka                            387.328,66 zł

Ogółem :                                                                      2.381.930,74 zł

rozdz. 80110.Gimnazja

Z wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości = 2.624.346,o5 zł,  dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości = 154.038,18 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum, w wysokości = 100.450,oo zł.  Pozostałe wydatki dotyczą głównie bieżącego utrzymania  Gimnazjum tj. zakup gazu, energii elektrycznej w wysokości = 131.578,15 zł , materiałów i środków czystości, opłaty programowe, oraz  pozostałe usługi za kwotę = 63.221,72 zł rozdz. 80113. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla kierowców autobusów szkolnych= 120.953,38 zł,

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych = 2.188,oo zł,

- zakupu paliwa do dwóch autobusów szkolnych, zakupu części zamiennych= 102.041,54 zł,

- remonty autobusów = 15.430,64 zł,

- ubezpieczeń autobusów szkolnych = 5.783,5o zł.

- podatek od środków transportowych = 4.009,oo zł

- ekwiwalent za pranie odzieży = 216,96 zł Na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli specjalnych, wydatkowano kwotę = 114.854,76 zł. Pozostałe usługi: przygotowanie autobusów do rejestracji, wydatkowano kwotę = 3.304,48 zł.

rozdz. 80146. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonana kwota wydatków wysokości ; 14.819,63 zł przeznaczona została na dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokształcających się z terenu naszej Gminy.

rozdz. 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych, na które wydatkowana została kwota= 337.647,7o zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w wysokości = 11.231,oo zł, na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych wydatkowana została kwota = 143.985,o3 zł.

Wydatki w poszczególnych stołówkach przedstawiają się następująco;

Stołówka Lipowa 176.900,21 zł

Stołówka Leśna 103.821,55 zł

Stołówka Sienna 87.686,79 zł

Stołówka Słotwina 124.455,18 zł

Ogółem;                                                        492.863,73 zł

rozdz. 80195. Pozostał a działalność

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na realizację programów ; POKL „ Kontynuacja zajęć mądry przedszkolak” w Siennej kwota wydatków = 7.382,78 zł. POKL „ Mali odkrywcy ruszają w dalszą podróż” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie kwota wydatków = 9.609,94 zł. Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius- Partnerski Projekt Szkół – realizowany przy Gimnazjum w Twardorzeczce , kwota wydatków = 32.635,44 zł. POKL” Od przedszkolaka do żaka” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie kwota wydatków = 69.789,77 zł Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę = 3.500,oo zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń nauczycieli emerytów w kwocie= 43.950,oo zł.

DZ. 851. Ochrona Zdrowia. rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowana kwota przeznaczona została głównie na pomoc rodzinom, a szczególnie dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem oraz na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych. Przekazano dotację w wysokości :25.000,oo zł na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych . Przekazano dotację w wysokości ; 6.750,oo zł w ramach podpisanego porozumienia między JST Bielsko – Biała na działalność izby wytrzeźwień. Wydatki wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy w Lipowej Gminnym Programem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i zwalczania Narkomanii.

DZ. 852. Pomoc Społeczna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie ustawami. W ramach zadań własnych przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, organizuje pomoc w naturze w formie zakupu: opału, żywności, pokrywa koszty wyżywienia dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych działających na terenie Gminy Lipowa. Ponadto organizowana jest pomoc w formie usług opiekuńczych . W ramach zadań własnych bieżących przyznaje świadczenia w formie zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz realizuje rządowy program „ Posiłek dla potrzebujący”. W ramach zadań zleconych przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny , składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd. W 2013 roku liczba osób, którym przyznano świadczenia w formie decyzji oraz kwoty świadczeń, przedstawiają się następująco :

1. W ramach zadań własnych;

a) - zasiłki celowe - 426 rodzin, kwota świadczeń ; 61.846,oo zł w tym ; specjalne zasiłki celowe specjalne - 31 rodzin, kwota świadczeń; 19.896,oo zł , zdarzenie losowe - 1 rodzina, kwota 1.000,oo zł

- koszt usług opiekuńczych wyniósł : 36.300,oo zł , liczba rodzin ; 5

- odpłatność za DPS – 1 osoba , kwota ; 2.736,oo zł

- sprawienie pogrzebu liczba osób 1, kwota świadczeń ; 1.849,oo zł

- pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej; liczba osób – rodzin: 37,

b) - zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie POKL , liczba rodzin 14, kwota świadczeń ; 20.392,oo zł,

2. W ramach zadań własnych bieżących ;

- zasiłki stałe – liczba osób-rodzin 36 , kwota świadczeń; 127.831,oo zł

- składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej- liczba osób 20, kwota świadczeń ; 9.276,oo zł

- zasiłki okresowe –143 rodziny, kwota świadczeń; 206.105,oo zł

- Rządowy program „ Posiłek dla potrzebujących .” Łączny koszt programu wyniósł ; 197.269,oo zł w tym ; ze środków dotacji ; 108.000,oo zł, ze środków własnych ; 89.269,oo zł. W ramach programu rządowego osoby korzystały z : a/ posiłku – 161 osób b/ zasiłku celowego – 384 rodziny

3. W ramach zadań zleconych;

1) Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd, liczba osób -1, kwota świadczeń – 1.800,oo zł ,

2) Obsługa zadania ; 27,oo zł,

3) Świadczenia rodzinne : średnia roczna liczba osób uprawnionych – 521 w tym ;

a/ zasiłki rodzinne : liczba świadczeń 9.254, kwota świadczeń; 916.563,oo zł ,

b/ dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń 4.896, kwota świadczeń; 553.646,oo zł

c/ zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń 1.963, kwota świadczeń ; 300.339,oo zł

d/ świadczenia pielęgnacyjne : liczba świadczeń 419, kwota świadczeń; 226.860,oo zł

e/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – liczba świadczeń; 101, kwota świadczeń ; 101.000,oo zł.

f/ rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego liczba świadczeń 149, kwota świadczenia: 29.800,oo zł,

- koszt obsługi w/w zadania ; 894,oo zł

g/ składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe, liczba świadczeń 354, kwota świadczeń; 54.217,oo zł.

h/ składki na ubezpieczenie zdrowotne – liczba świadczeń 119, kwota świadczeń ; 5.875,oo zł

- Fundusz alimentacyjny średnia liczba osób uprawnionych – 71

a/ fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń ; 873, kwota świadczeń ; 278.468,oo zł. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2013 roku wyniósł ; 73.498,oo zł.

DZ. 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

rozdz. 85401. Świetlice szkolne

Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatkowano kwotę
= 329.804,47 zł , na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych  wydatkowano kwotę = 27.033,12 zł, dokonano odpisu  na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości = 16.660,oo zł. Wydatki w poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco:

Świetlica przy S.P. Nr 1 w Lipowej 145.681,2o zł

Świetlica przy S.P. w Siennej 46.824,65 zł

Świetlica przy Z.S.P w Słotwinie 41.107,33 zł

Świetlica przy S.P. w Leśnej 55.445,13 zł

Świetlica przy Gimnazjum 84.439,28 zł

Ogółem ; 373.497,59 zł

rozdz. 85404. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w wysokości = 35.093,32 zł dotyczą dopłat do działalności niepublicznych przedszkoli dla dzieci z terenu Gminy Lipowa.

rozdz.85415.Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów w wysokości= 140.357,o1 zł oraz Wypłacono wyprawkę dla uczniów w wysokości = 18.196,41 zł.

DZ. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

rozdz. 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- zakup wody dla wodociągu gminnego 746.011,46 zł

- zakup energii dla pompowni wodociągu gminnego 138.290,57 zł

- konserwacja urządzeń energetycznych i naprawy sieci wodociągowych 6.268,5o zł

- zakup wodomierzy, plomb i podchlorynu sodu 7.279,84 zł

- badania wody i ścieków, ekspertyzy 14.649,71 zł

- dopłaty do ścieków mieszkańcom gminy odprowadzanych do MPWiK - Żywiec 643.195,oo zł

- dzierżawa odcinków sieci wodociągowej do Związku Międzygminnego w Żywcu 20.689,83 zł

rozdz. 90002. Gospodarka odpadami

Do ważniejszych wydatków bieżących należą;

- zakup programu „odpady komunalne” 11.296,32 zł

- wywóz śmieci, składowanie odpadów 339.737,51 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.313,37 zł

rozdz.90003. Oczyszczanie miast i wsi.

- prace gospodarcze 11.058,2o zł

rozdz. 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- oświetlenie ulic, placów i dróg: 264.901,61 zł.

- eksploatacja oświetlenia ulicznego: 51.202,24 zł

rozdz. 90095. Pozostała działalność

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości ; 241.966,98 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości ; 7.110,oo zł

- zakup środków ochrony indywidualnej pracowników gospodarczych oraz posiłków regeneracyjnych 4.578,67 zł

- dofinansowanie MZK – wsi Sienna: 40.686,44 zł

- zakup paliwa do samochodu gospodarczego oraz części zamiennych do walca, kosiarek, odśnieżarki 38.129,65 zł

- naprawy sprzętu i samochodu gospodarczego 10.622,13 zł

- prace gospodarcze na terenie Gminy oraz inne usługi : 7.508,4o zł

- utrzymanie budynków komunalnych /energia, remonty/ 5.053,26 zł

- wpłaty gminy na wydatki bieżące dla Związku Międzygminnego w Żywcu 223.796,oo zł

- plac zabaw Ostre 12.000,oo zł

- kocioł gazowy w budynku Przedszkola w Leśnej 11.940,oo zł

W ramach wydatków majątkowych ;

- wpłata do Związku Międzygminnego, w ramach partycypacji w kosztach budowy kanalizacji
w wysokości ; 973.342,1o zł,

- dokumentacja techniczna sieci wodociągowej Ostre i dzwonnicy w Siennej w wysokości ; 6.920,oo zł.

DZ. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

rozdz. 92105. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przekazano dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wysokości : 19.500,oo zł, w tym : dotacja przekazana została dla Zespołu Tanecznego „Lipowianie” w wysokości : 11.000,oo zł, Orkiestra Dęta Lipowa ; 7.000,oo zł, Klub Sukces ; 1.500,oo zł.

rozdz. 92116. Biblioteki

Przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury / biblioteki/ w wysokości: 280.000,oo zł.

DZ. 926. Kultura fizyczna i sport.

rozdz. 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ludowych Klubów Sportowych w wysokości 20.000,oo zł.

W uzupełnieniu do przedstawionego Sprawozdania za 2013 roku, Wójt Gminy Lipowa informuje, iż; w 2013 roku żadna z jednostek budżetowych istniejących na terenie Gminy nie utworzyła rachunków dochodów własnych. Stan zobowiązań Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: = 13.931.786,73 zł z czego;

Kredyty : 5.810.000,oo zł

Pożyczki : 384.786,73 zł

Papiery wartościowe : 7.737.000,oo zł / DnB NORD/

Do sprawozdania dołączono;

1) Zestawienie tabelaryczne dochodów                                                                      - Załącznik Nr 1

2) Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących                                                        - Załącznik Nr 2

3) Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych                                          - Załącznik Nr 3

4) Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi sfinansowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                          - Załącznik Nr 4

5) Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu gminy

- Załącznik Nr 5

6) Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2013 roku, na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          - Załącznik Nr 6

7) Zestawienie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy              - Załącznik Nr 7

8) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2013 roku                                                                                                                              - Załącznik Nr 8

9) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich                            - Załącznik Nr 9

Wójt


Stanisław Caputa


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe za 2013 rok


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki bieżące za 2013 rok


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe za 2013 rok


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje celowe i wydatki nimi sfinansowane na realizacje zadań z zakresy administracji rzadowej oraz na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2013 roku


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2013 roku na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu za 2013 rok


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Stopień zaawansowania realiazacji programów wieloletnich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe