Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Burmistrza Sośnicowic; Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 11 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia numerów porządkowych dotyczących wybudowanych lub prognozowanych budynków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Sośnicowice, przylegających do ulicy Lwowskiej położonej na terenie Miasta Gliwice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 47a ust. 1 pkt 1, ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) pomiędzy:

Miastem Gliwice z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza,

a

Gminą Sośnicowice z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Rynek 19, reprezentowaną przez Burmistrza Sośnicowic Marcina Stronczka,

zwanymi w dalszej części Stronami, zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest wprowadzenie ciągłości numeracji porządkowej dla wybudowanych lub prognozowanych budynków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie:

- Gminy Sośnicowice na działce nr 37 na ark. mapy nr 6 w obrębie ewidencyjnym Kozłów,

- Miasta Gliwice na działkach nr : 275, 276/30, 276/29, 276/17, 277/7, 277/1, 278/8, 279/1, 280/1, 281, 282, 283, 284/7, 284/6, 285/7, 286/5, 287/11, 288/5, 289/1, 290, 291, 292, 293, 294, 954/10, 954/9, 954/8, 954/7, 954/6, 954/5, 954/4, 954/3, 954/2, 954/1, 337, 338, 145, 186, 168, 160, 159 w obrębie ewidencyjnym Brzezinka sąsiadujących bezpośrednio z ulicą Lwowską w Gliwicach, usytuowaną na działkach nr: 897 i 898 w obrębie ewidencyjnym Brzezinka.

§ 2. Strony porozumienia postanawiają, że:

1) numeracja porządkowa ulicy Lwowskiej wzrastać będzie od ulicy Kresowej w kierunku ulicy Nowosądeckiej w Gliwicach, zgodnie z załączonym projektem numeracji porządkowej wybudowanych lub prognozowanych budynków usytuowanych na nieruchomościach położonych przy ulicy Lwowskiej w Gliwicach,

2) numery porządkowe po lewej stronie ulicy w kierunku zwiększających się numerów oznaczać się będzie liczbami nieparzystymi,

3) numery porządkowe po prawej stronie ulicy w kierunku zwiększających się numerów oznaczać się będzie liczbami parzystymi,

4) nowo wybudowanemu budynkowi, który nie był przedmiotem prognozy wyrażonej w projekcie numeracji porządkowej wybudowanych lub prognozowanych budynków usytuowanych na nieruchomościach położonych przy ulicy Lwowskiej w Gliwicach, nadawać się będzie numer porządkowy złożony z liczby, zgodnej z liczbą numeru porządkowego sąsiedniego budynku oraz z pierwszej niewykorzystanej litery alfabetu łacińskiego,

5) wszelkie zmiany dotyczące numeracji działek wynikające na przykład z podziału, rozgraniczenia, modernizacji nie będą wymagały zmian niniejszego porozumienia.

§ 3. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Gliwice


Zygmunt Frankiewicz

Burmistrz Sośnicowic


Marcin Stronczek


Załącznik do Porozumienia międzygminnego
z dnia 11 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe