Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 732/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika

z dnia 23 lipca 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku

Tekst pierwotny

Or .0007.94.2014

2014-221362

UCHWAŁA NR 732/XLVIII/2014
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku

Na podstawie art. 12 § 4, § 10, § 11, § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21

poz. 112 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Tworzy się następujące odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku:

1) Obwód głosowania nr 67 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33,

2) Obwód głosowania nr 68 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Miejskim Domu Pomocy Społecznej

w Rybniku, ul. Żużlowa 25,

3) Obwód głosowania nr 69 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Wojewódzkim Szpitalu

Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46,

4) Obwód głosowania nr 70 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Śląskim Centrum Medycznym - Dom

Opieki „Senior” w Rybniku, ul. Wrębowa 21.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej

wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miasta Rybnika oraz zamieszczenie na stronach

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe