Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 czerwca 2014r.

do Porozumienia nr 173/KT/2013 z dnia 05.06.2013 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Czerwionka - Leszczyny prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczejkowice”

Tekst pierwotny

do Porozumienia nr 173/KT/2013 z dnia 05.06.2013 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Czerwionka - Leszczyny prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczejkowice”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu  Województwa Śląskiego

Arkadiusza Chęcińskiego

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Parkowej 9 reprezentowaną przez Burmistrza Wiesława Janiszewskiego

zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia nr 17 3 /KT/2013 o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 6 ust. 6 i § 10 ust. 2 Porozumienia nr 173/KT/2013 z dnia 05.06.2013 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 4.11.2013 r. strony postanawiają zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 23.985 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Miasto i Gmina Czerwionka - Leszczyny

CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa


CZŁONEK ZARZĄDU


Arkadiusz Chęciński

BURMISTRZ


Wiesław Janiszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe