Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/374/2014 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendium Burmistrza Sośnicowic za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XLIV/373/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendium Burmistrza Sośnicowic za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice” w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/374/2014
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendium Burmistrza Sośnicowic za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice

§ 1. 1. Stypendia Burmistrza Sośnicowic przyznaje się za wyniki osiągnięte w nauce oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu dla uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej i dla uczniów gimnazjum.

2. Uczeń może otrzymać stypendium Burmistrza Sośnicowic tylko z jednego tytułu lub osiągnięcia.

§ 2. 1. Stypendia przyznaje się za wyniki osiągnięte po zakończeniu zajęć dydaktycznych za dany rok szkolny.

2. Stypendia wypłacane są jednorazowo, w kasie Urzędu Miejskiego w formie gotówki lub przelewem na wskazane  konto bankowe.

3. Stypendium wypłacane w gotówce uczniowie odbierają w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Stypendium może być wypłacone także na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

§ 3. 1. Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej wynosi nie więcej niż 1000 zł za rok szkolny i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub b i c:

a) uczeń uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,20,

b) uczeń uzyskał przynajmniej bardzo dobrą  ocenę z zachowania,

c) jest co najmniej finalistą szczebla ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego - organizowanych przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub sztuki w szkole podstawowej wynosi nie więcej niż 800 zł za rok szkolny i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub a i c:

a) uzyskali przynajmniej ocenę dobrą z zachowania,

b) są finalistami szczebla ogólnokrajowego - w konkursie indywidualnym lub grupowym w zakresie sztuki, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub właściwego Kuratora Oświaty ze względu na miejsce organizacji konkursu,

c) mają wybitne osiągnięcia sportowe - przynajmniej III miejsce na szczeblu wojewódzkim w klasyfikacji indywidualnej lub grupowej w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

Za zajęcie  na szczeblu ogólnopolskim  :

- I miejsce – 800

- II miejsce – 600

- III miejsce – 400

Za zajęcie  na szczeblu wojewódzkim  :

- I miejsce – 400

- II miejsce – 300

- III miejsce – 200

§ 4. 1. Stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum wynosi nie więcej niż 1500 zł za rok szkolny i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub b i c:

a) uczeń uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,20,

b) uczeń przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

c) jest co najmniej finalistą wojewódzkiego lub ogólnokrajowego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub sztuki w gimnazjum wynosi nie więcej niż 1200 zł za rok szkolny i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub c i a:

a) uzyskali przynajmniej ocenę dobrą z zachowania,

b) są finalistami szczebla ogólnokrajowego - w konkursie indywidualnym lub grupowym w zakresie sztuki, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub właściwego Kuratora Oświaty ze względu na miejsce organizacji konkursu,

c) mają wybitne osiągnięcia sportowe - przynajmniej III miejsce na szczeblu wojewódzkim w klasyfikacji indywidualnej lub grupowej w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

.

Za zajęcie  na szczeblu ogólnopolskim  :

- I miejsce – 1200

- II miejsce – 1000

- III miejsce – 800

Za zajęcie  na szczeblu wojewódzkim  :

- I miejsce – 800

- II miejsce – 600

- III miejsce – 200

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

a) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,

b) wychowawca klasy.

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Zespole Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury w Łanach Wielkich ul. Wiejska 9 w terminie do 5 lipca po zakończeniu nauki szkolnej w roku szkolnym, a w roku szkolnym 2013/2014 do dnia 30 września 2014 r.

3. Wnioski złożone po terminie bądź niekompletne nie będą rozpatrywane.

4. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa, kserokopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składająca wniosek.

§ 6. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Burmistrz Sośnicowic po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej.

2. Komisję Stypendialną powołuje Burmistrz Sośnicowic odrębnym zarządzeniem.

3. Decyzja Burmistrza Sośnicowic jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7. Lista osób, którym przydzielono stypendium podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach i na stronie internetowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe