Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/516/2014 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2006 roku, Nr 123, poz.858 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XL/363/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/516/2014
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE MIASTA USTROŃ

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1.

1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ustroń, zwany dalej

Regulaminem, określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku, Nr 123, poz.858 z późn.zm.);

2) przedsiębiorstwie - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;

3) odbiorcy - należy przez to rozumieć odbiorcę usług, o którym mowa w art.2 pkt 3 ustawy;

4) urządzenie pomiarowe - należy przez to rozumieć urządzenie o którym mowa w art.2 pkt 15 ustawy;

5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

6) umowie przyłączeniowej – należy przez to rozumieć umowę określającą zasady budowy, eksploatacji

przyłącza/urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego;

7) wodomierzu dodatkowym - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, podlegający oplombowaniu przez odbiorcę ścieków;

8) wodomierzu własnym - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej

z własnych ujęć wody zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy podlegający oplombowaniu przez odbiorcę ścieków;

9) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Ustroń .

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Art.2.

1. Ilość wody dostarczanej odbiorcy oraz ilość odprowadzanych ścieków określa umowa, która może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez odbiorców do sieci kanalizacyjnej.

2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do spełniania wymagań w zakresie jakości usług wodociągowokanalizacyjnych i jakości wody przeznaczonej do spożycia określonych w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

3. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu przedsiębiorstwa, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Art.3.

W celu utrzymania minimalnego poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

1) utrzymywania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;

2) zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed cofnięciem się wody, powrotu ciepłej wody i wody z instalacji centralnego ogrzewania;

3) natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa o awaryjnych zrzutach ścieków lub zmianie ich jakości, jeżeli odbiegają one od warunków określonych w umowie;

4) nie zmieniania uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej bez uzgodnień z przedsiębiorstwem;

5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie w tym

zabezpieczenie pomieszczeń przed zalaniem, zamrożeniem i dostępem osób trzecich;

6) utrzymywania przyłącza w stanie zapobiegającym pogorszeniu warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie jest w posiadaniu przedsiębiorstwa;

7) nie wprowadzania do instalacji i urządzeń kanalizacyjnych odpadów i substancji, o których mowa

w art. 9 ust. 2 ustawy oraz ich użytkowania w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci

8) umożliwienia przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez przedsiębiorstwo w tym ustalenie ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji;

9) umożliwienia przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo;

10) wykorzystywania przyłącza kanalizacyjnego i pobierania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

Art.4.

Odbiorca będący posiadaczem przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych powodujący w trakcie ich eksploatacji powstanie istotnego zagrożenia obniżenia poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorstwa o zaistniałym fakcie lub usunięcia przyczyn zagrożeń, w przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo jest uprawnione do podjęcia wszelkich działań zmierzających do usunięcia zagrożenia.

Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI l TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓW

Z ODBIORCAMI USŁUG

Art.5.

Umowy zawierane przez przedsiębiorstwo z odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron

wynikających z przepisów ustawy i regulaminu.

Art.6.

W przypadku zmiany odbiorcy przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym odbiorcą z zachowaniem

dotychczasowych warunków technicznych.

Art.7.

Osoba składająca wniosek o zawarcie umowy z przedsiębiorstwem jest zobowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jej tytuł prawny do nieruchomości.

Art.8.

1. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w tych budynkach, może zostać złożony wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są warunki zawarte w art.6 ust.6 ustawy.

2. Składany wniosek winien zawierać:

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem;

2) oświadczenie o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa opłat z tego tytułu;

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wydać wnioskodawcy informację określającą wymagania techniczne.

Art.9.

Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy przedstawia wnioskodawcy projekt umowy.

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY l STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

Art.10.

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo z odbiorcami wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

Art.11.

1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy, a stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat z nich wynikających nie wymaga odrębnego informowania odbiorców o ich wysokości.

2. Przedsiębiorstwo dołącza do zawieranej umowy obowiązującą taryfę lub jej wyciąg oraz informację

o wysokości dopłaty Gminy.

Art.12.

1. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura.

2. W budynku wielolokalowym, w którym odbiorcami są osoby korzystające z poszczególnych lokali

przedsiębiorstwo wystawia tym osobom odrębne faktury oraz odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku.

Art.13.

1. Jeżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobieranej na podstawie wskazań wodomierza własnego, a w przypadku jego braku – ryczałtem określonym na podstawie aktualnie obowiązujących przeciętnych norm zużycia wody.

2. Jeżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i z urządzeń przedsiębiorstwa wprowadzając ścieki do

urządzeń przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustalana jest jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego a w przypadku ich braku – ryczałtem określonym na podstawie aktualnie obowiązujących przeciętnych norm zużycia wody.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI ORAZ TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE

MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Art.14.

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który winien zawierać:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;

2) adres do korespondencji;

3) w przypadku osób prawnych wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu oraz nr wpisu

właściwego rejestru

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenia

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju a w przypadku dostawców

ścieków przemysłowych również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających;

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie sposobu jej zagospodarowania i przeznaczenia;

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków.

2. Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci winna dołączyć:

1) dokument potwierdzający jej tytuł prawny do nieruchomości,

2) mapę określającą usytuowanie nieruchomości z naniesionymi istniejącymi i planowanymi sieciami

wodociągowymi i kanalizacyjnymi z uwzględnieniem obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

Art.15.

1. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników przedsiębiorstwo uznając, że istnieją warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie warunki techniczne.

2. Warunki techniczne winny zawierać:

1) wskazanie miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego;

2) określenie maksymalnej ilości wody dostarczanej do nieruchomości;

3) określenie maksymalnej ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;

4) informację o rodzaju dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach, z jakimi winna uzgodnić projekt przyłącza lub do jakich winna zgłosić fakt przyłączenia;

5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia.

3. Warunki techniczne mogą nadto określać:

1) parametry techniczne przyłącza;

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inny niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków lub wodomierza dodatkowego .

Art.16.

Wraz z wydaniem warunków technicznych przedsiębiorstwo zawiera z wnioskodawcą umowę przyłączeniową określającą zasady budowy, użytkowania i eksploatacji przyłącza lub urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Art.17.

W razie braku technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku informuje o tym wnioskodawcę wskazując powody uniemożliwiające przyłączenie.

Art.18.

1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, a z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika ich planowana budowa, gmina lub przedsiębiorstwo może zawrzeć z taką osobą umowę określającą warunki realizacji inwestycji, która stanowić będzie podstawę określenia przez przedsiębiorstwo warunków technicznych przyłączenia.

2. Umowa winna określać co najmniej:

1) termin realizacji inwestycji;

2) opis inwestycji;

3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez przedsiębiorstwo;

4) zasady wyceny inwestycji;

5) termin przejęcia urządzeń lub określenie formy ich eksploatacji.

Art.19.

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo kontroli robót, zgodnie z warunkami technicznymi.

2. Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów wydaje pisemne uzgodnienie,

określając czas jego ważności.

Art.20.

Przedsiębiorstwo może odmówić świadczenia usług o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy wyłącznie

w przypadku, gdy bez jego winy zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych i odbiorczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 6.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

Art.21.

1. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego pod kątem spełnienia warunków technicznych oraz projektu technicznego przyłącza.

2. W przypadku, o którym mowa w art.18, warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza winien być

wcześniejszy odbiór wybudowanych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

3. Próby i odbiory częściowe oraz końcowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, z których to czynności sporządzany jest protokół.

4. Dokonanie odbioru przyłącza może nastąpić wyłącznie przed jego zasypaniem.

5. Operat geodezyjny winien być sporządzony w co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden

dostarcza się do przedsiębiorstwa a drugi do organu prowadzącego aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

Art.22.

Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru

w terminie uzgodnionym z odbiorcą.

Rozdział 7.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH

USŁUG

Art.23.

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania odbiorcom bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie

nie dłuższym niż 14 dni. wszelkich informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania umowy;

2) warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przez nowych odbiorców;

3) występujących zakłóceń w dostawach wody i/lub w odprowadzaniu ścieków;

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. W przypadku niemożności udzielenia informacji w terminie określonym w ust. 1 przedsiębiorstwo jest

zobowiązane poinformować o tym wnioskodawcę wskazując ostateczny termin udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Art.24.

1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, którą przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia przedsiębiorstwu -. art.23 ust 2 stosuje się odpowiednio.

Art.25.

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane udostępnić w swojej siedzibie:

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawki opłat;

2) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;

4) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami

wykonawczymi.

Art.26.

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane, z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin informowania każdorazowo odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. O zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania

przekracza 6 godzin, przedsiębiorstwo jest zobowiązane informować odbiorców, niezwłocznie w sposób

zwyczajowo przyjęty,

3. W odniesieniu do budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych

w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców, wskazując jego lokalizację.

Rozdział 8.
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

Art.27.

1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa są wyłącznie jednostki straży pożarnej.

2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem i Gminą.

3. Woda na cele przeciwpożarowe dostępna jest z urządzeń wodociągowych posiadanych przez

przedsiębiorstwo bez ograniczeń w zakresie istniejących parametrów technicznych i hydraulicznych tych urządzeń.

4. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na

podstawie pisemnych informacji składanych Gminie przez jednostki straży pożarnej.

5. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest

dostarczana dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Gminie informację o ilości wody pobranej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe