Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Bierunia; Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie; Prezydenta Bytomia; Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie; Prezydenta Miasta Świętochłowice; Wójta Gminy Chełm Śląski; Wójta Gminy Krupski Młyn; Wójta Gminy Ornontowice; Wójta Gminy Pilchowice; Wójta Gminy Tworóg; Wójta Gminy Wielowieś

z dnia 7 lutego 2014r.

do Porozumienia Komunalnego z dnia 30 października 2013 r. o powierzeniu Miastu Gliwice realizacji zadania publicznego polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w dziedzinie telekomunikacji

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzy:

Miastem Gliwice z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6311006640, Regon: 276255335,  które reprezentuje Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz, zwanym dalej Otrzymującym Zadanie

a Miastem Bieruń, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, NIP: 6461015103, Regon: 276258285, które reprezentuje Burmistrz Miasta Bernard Pustelnik, zwanym dalej I Przekazującym Zadanie;

oraz Miastem Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, NIP: 6262988582, Regon: 276255269, które reprezentuje Prezydent Miasta Damian Bartyla, zwanym dalej II Przekazującym Zadanie;

oraz Gminą Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, NIP: 2220024015, Regon: 276258747, którą reprezentuje Wójt Gminy Stanisław Jagoda, zwaną dalej III Przekazującym Zadanie;

oraz Miastem Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, NIP: 6272733808, Regon: 276255306, które reprezentuje Prezydent Miasta Andrzej Kotala, zwanym dalej IV Przekazującym Zadanie;

oraz Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP: 6340010147, Regon: 276255387, które reprezentuje Prezydent Miasta Piotr Uszok, zwanym dalej V Przekazującym Zadanie;

oraz Gminą Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn, NIP: 6452511021, Regon: 276258948, którą reprezentuje Wójt Gminy Jan Murowski, zwaną dalej VI Przekazującym Zadanie;

oraz Miastem Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, NIP: 6452502967, Regon: 276258799, które reprezentuje Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak, zwanym dalej VII Przekazującym Zadanie;

oraz Gminą Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, NIP: 6351829974, Regon: 276257759, którą reprezentuje Wójt Gminy Kazimierz Adamczyk, zwaną dalej VIII Przekazującym Zadanie;

oraz Gminą Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, NIP: 9691606890, Regon: 276257831, którą reprezentuje Wójt Gminy Joanna Kołoczek–Wybierek, zwaną dalej IX Przekazującym Zadanie;

oraz Miastem Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431004477, Regon: 276255453, które reprezentuje Prezydent Miasta Jacek Guzy, zwanym dalej X Przekazującym Zadanie;

oraz Miastem Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, NIP: 6271008169, Regon: 276255499, które reprezentuje Prezydent Miasta Dawid Kostempski, zwanym dalej XI Przekazującym Zadanie;

oraz Gminą Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, NIP: 6452505977, Regon: 276258374, którą reprezentuje Wójt Gminy Eugeniusz Gwóźdź, zwaną dalej XII Przekazującym Zadanie;

oraz Gminą Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś, NIP: 9691572234, Regon: 276257676, którą reprezentuje Wójt Gminy Ginter Skowronek, zwaną dalej XIII Przekazującym Zadanie;

w dalszej części porozumienia zwani łącznie Przekazującymi Zadanie

o treści następującej:

§ 1. Zmianie ulega załącznik „Harmonogram przekazywania wkładów własnych w postaci dotacji celowych”.

§ 2. Pozostałe zapisy Porozumienia Komunalnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks do Porozumienia Komunalnego został sporządzony w 30 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdego z 13 Przekazujących Zadanie oraz dla Otrzymującego Zadanie, 1 egzemplarz dla Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL, 1 egzemplarz dla Wojewody Śląskiego w celu opublikowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym w trybie art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

             

PODPISY STRON:

Prezydent Miasta Gliwice


Zygmunt Frankiewicz


Burmistrz Miasta Bieruń


Bernard Pustelnik


Prezydent Miasta Bytom


Damian Bartyla


Wójt Gminy Chełm Śląski


Stanisław Jagoda


Prezydent Miasta Chorzów


Andrzej Kotala


Prezydent Miasta Katowice


Piotr Uszok


Wójt Gminy Krupski Młyn


Jan Murowski

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie


Krzysztof Nowak


Wójt Gminy Ornontowice


Kazimierz Adamczyk


Wójt Gminy Pilchowice


Joanna Kołoczek-Wybierek


Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie


Jacek Guzy


Prezydent Miasta Świętochłowice


Dawid Kostempski


Wójt Gminy Tworóg


Eugeniusz Gwóźdź


Wójt Gminy Wielowieś


Ginter Skowronek


Załącznik do Aneksu Nr 2
z dnia 7 lutego 2014 r.

Harmonogram przekazywania wkładów własnych w postaci dotacji celowych

Kwoty w PLN

L.p.

Miasto/Gmina

Wartość brutto Projektu

Wkład
własny

Udział

realizacja 2012
i wcześniej

wpłaty w 2013 roku

Suma za rok 2013

Wpłaty
w roku 2014

Łączna wartość

IV kwartał

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

1

Gliwice

5 082 950,00

763 292,50

18,75%

2

Bieruń

1 222 500,00

183 375,00

4,50%

12 272,36

0,00

12 272,36

171 102,64

183 375,00

3

Bytom

2 218 567,00

332 785,05

8,17%

6 029,46

16 251,69

16 251,69

310 503,90

332 785,05

4

Chełm Śląski

1 662 000,00

249 300,00

6,12%

16 690,40

16 690,40

232 609,60

249 300,00

5

Chorzów

4 649 100,00

697 365,00

17,12%

46 689,49

46 689,49

650 675,51

697 365,00

6

Katowice

693 500,00

104 025,00

2,55%

6 954,33

0,00

6 954,33

97 070,67

104 025,00

7

Krupski Młyn

421 500,00

63 225,00

1,55%

4 227,14

4 227,14

58 997,86

63 225,00

8

Miasteczko
Śląskie

1 937 600,00

290 640,00

7,13%

19 444,87

19 444,87

271 195,13

290 640,00

9

Ornontowice

1 280 300,00

192 045,00

4,71%

12 845,07

12 845,07

179 199,93

192 045,00

10

Pilchowice

1 646 600,00

246 990,00

6,06%

16 526,77

16 526,77

230 463,23

246 990,00

11

Siemianowice Śląskie

605 880,49

90 882,08

2,23%

43 917,30

6 081,63

6 081,63

40 883,15

90 882,08

12

Świętochłowice

2 976 000,00

446 400,00

10,96%

29 890,00

29 890,00

416 510,00

446 400,00

13

Tworóg

584 600,00

87 690,00

2,15%

5 863,46

5 863,46

81 826,54

87 690,00

14

Wielowieś

2 172 400,00

325 860,00

8,00%

21 817,53

21 817,53

304 042,47

325 860,00

SUMA

27 153 497,49

4 073 874,63

100,00%

49 946,76

19 226,69

0,00

0,00

196 328,05

215 554,74

3 045 080,63

3 310 582,13

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe