Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/188/2014 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 15 września 2014r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   oraz pkt 10 i   art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 594 z   późniejszymi zmianami), art.211, art. 212, art. 217 oraz art. 233 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 885 z   późniejszymi zmianami)   Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o   kwotę   80   000,00     , to jest z   kwoty   13   337   137,66     do kwoty   13     257   137,66     , w   tym:  

1.   zmniejsza się wydatki bieżące o   kwotę   68   326,00     , to jest z   kwoty   9   975   042,66     do kwoty   9   906     716,66    

2.   zmniejsza się wydatki majątkowe o   kwotę   11   674,00     , to jest z   kwoty   3   362   095,00     do kwoty   3   350     421,00 zł   zgodnie z   załącznikami nr 1   i 2  

§   2.   1.   Planowany deficyt budżetu wynosi   1   298   837,00     i zostanie sfinansowany następującymi przychodami:  

1)   z wolnych środków o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy w   kwocie   852 517,00 zł  

2)   z nadwyżki z   lat ubiegłych w   kwocie   46 320,00 zł  

3)   z kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w   kwocie   400 000,00 zł  

2.   Zmniejsza się przychody budżetu gminy o   kwotę   80 000,00 zł   , to jest z   kwoty   1 805 081,00 zł   do kwoty   1     725   081,00 zł   , w   tym:  

1)   zwiększa się przychody w   § 950 - Wolne środki o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy o   kwotę   291   116,00 zł   , to jest z   kwoty   987 645,00 zł   do kwoty   1 278 761,00 zł  

2)   zmniejsza się przychody o   kwotę   371 116,00 zł   , z   tego:  

a)   w § 952 - Przychody z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym o   kwotę   80   000,00       , to jest z   kwoty   480 000,00 zł   do kwoty   400 000,00 zł  

b)   w § 957 - Nadwyżki z   lat ubiegłych o   kwotę   291   116,00 zł   , to jest z   kwoty   337 436,00 zł   do kwoty   46   320,00    

§   3.   Załącznik nr 3   do uchwały budżetowej na rok 2014 obejmujący przychody i   rozchody budżetu gminy otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Załącznik nr 7   do uchwały budżetowej na rok 2014 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Zmniejsza się limit zobowiązań z   tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu o   kwotę     80   000,00 zł   , to jest z   kwoty   480 000,00 zł   do kwoty   400 000,00 zł  

§   6.   Zmniejsza się wysokość upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu   budżetu   gminy o   kwotę   80 000,00 zł   , to jest z   kwoty   480 000,00 zł   do kwoty   400 000,00 zł  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/188/2014
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 15 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/188/2014
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 15 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/188/2014
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 15 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/188/2014
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 15 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe