Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.2.14.2014 Wójta Gminy Istebna; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie powierzenia i wspólnej realizacji zadania remontowego

Tekst pierwotny

zawarte w Cieszynie pomiędzy:

Powiatem Cieszyńskim, który reprezentuje:

- Jerzy Nogowczyk - Starosta Cieszyński

- Jerzy Pilch - Wicestarosta

a Gminą Istebna, którą reprezentuje:

- Danuta Rabin - Wójt Gminy Istebna

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595)

- art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594)

- uchwały nr XXXIX/373/2014 Rady Gminy w Istebnej z dnia 29.09.2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego zadania własnego;

- uchwały nr L/416/14 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30.09.2014 r. w sprawie powierzenia i wspólnej realizacji z Gminą Istebna zadania remontowego.

Strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Powiat Cieszyński powierza, a Gmina Istebna przyjmuje do realizacji zadanie obejmujące remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków na odcinku 0,67 km.

2. Strony deklarują współudział finansowy w kosztach zadania.

3. Powiat Cieszyński upoważnia Gminę Istebna do złożenia wniosku o dofinansowanie w roku 2014 do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

4. Warunkiem realizacji niniejszego porozumienia jest uzyskanie przez Gminę dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

§ 2.

1. Strony ustalają, że bezpośrednim inwestorem będzie Gmina Istebna.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

a) frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;

b) remont/uzupełnienie podbudowy;

c) wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych;

d) ułożenie korytek ściekowych z prefabrykatów betonowych;

e) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

3. Szacunkowy koszt zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz przewidywanych kosztów nadzoru wynosi 596.459 zł.

4. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1 zostanie zrealizowane w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w wyniku porozumienia pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, a Gminą Istebna nr WO.031.2.9.2014 z dnia 14.07.2014 r.

5. Gmina Istebna dokona odbioru końcowego zadania z udziałem Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie.

§ 3.

1. Zadanie określone w §1, ust. 1 finansowane będzie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz wkładu własnego Powiatu Cieszyńskiego i Gminy Istebna.

2. Strony ustalają udział procentowy w kosztach realizacji zadania w wysokości:

a. dotacja z budżetu państwa 50%

b. Powiat Cieszyński 30%,

c. Gmina Istebna 20%.

3. Zmniejszenie kosztów realizacji zadania (w wyniku przetargu) poniżej kwoty określonej w §2, ust. 3 spowoduje proporcjonalne obniżenie wkładów własnych Stron.

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w §2, ust. 3 Strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania, w tym podział zwiększonych kosztów realizacji.

5. Powiat Cieszyński przekaże dotację na realizację zadania na rachunek bankowy Gminy Istebna
nr 70 8129 1014 2002 0000 0172 0001 Bank Spółdzielczy Ustroń O/Istebna w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z protokołem odbioru oraz fakturą Wykonawcy.

6. Gmina Istebna udzieli Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości określonej w ust. 2 lit. c. w formie dotacji celowej na podstawie odrębnej umowy.

§ 4.

Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

2. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2015 r.

§ 6.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Powiatu Cieszyńskiego.

§ 7.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 8.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Istebna


Danuta Rabin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe