Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/523/2014 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 17 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i w Szpitalu w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta miasta

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 1 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz.112 z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta Będzina

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Utworzyć odrębne obwody głosowania do przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku:

1. Obwód głosowania nr 36 - granice obwodu - Dom Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i ul. Adama Mickiewicza 2, z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1,

2. Obwód głosowania nr 37 - granice obwodu - Szpital w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Będzina


Grażyna Staroń


Uzasadnienie

W myśl przepisu art. 12. § 1 Kodeksu wyborczego w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy.

Natomiast przepis art.12 § 4 Kodeksu wyborczego stanowi: „Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką”.

Z rejestru wyborców wynika, że liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców w granicach objętych obwodem głosowania Nr 36 obejmującym swym zasięgiem ul. Fryderyka Chopina 1 i ul. Adama Mickiewicza 2 wynosi więcej niż 15 osób. Do dnia podjęcia uchwały nie wpłynął wniosek o nietworzeniu obwodu w Domu Pomocy Społecznej. Biorąc pod uwagę ilość łóżek w Szpitalu przyjąć należy, że liczba wyborców przebywających w szpitalu w dniu głosowania nie będzie mniejsza niż 15.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe