Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/995/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 25 września 2014r.

zmieniająca uchwałę nr XL/838/2014 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 uchwały nr XL/838/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa, skreśla się punkt drugi o treści:

Śląskie Centrum Logistyki S.A. z siedzibą przy ul. Portowej 28 w Gliwicach,.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Zbigniew Wygoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe