Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Istebna

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2015 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ), art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.  poz.849) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.)

Rada Gminy w Istebnej
uchwala, co następuje;

§ 1. Stawka opłaty targowej wynosi dziennie:

1.

przy sprzedaży artykułów rolnych sprzedawanych z ręki

50,00zł

2.

przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych i przemysłowych:

a) sprzedawanych ze straganu, stoiska,
własnych stolików przenośnych lub innych urządzeń

65,00zł

b) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy

100,00zł

§ 2. 1. Na inkasentów powołuje się: sołtysa wsi Jaworzynka-  Pana Pawła Ruckiego , sołtysa wsi Koniaków - Panią Teresę Stańko oraz Pana Eugeniusza Gorzołka.

2. Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 20% zainkasowanych kwot.

3. Inkasenci, o których mowa w ust.1 zobowiązani są do rozliczania zainkasowanych kwot z Urzędem Gminy za okresy miesięczne w terminie do 5 każdego miesiąca z zastrzeżeniem iż rozliczenie za grudzień dokonywane jest do 31.12.2015 r.

4. Osoby prowadzące sprzedaż zobowiązane są do obliczania i uiszczenia bez wezwania z góry opłaty do rąk inkasenta w dniu sprzedaży.

5. Na pobraną opłatę targową inkasenci wydają pokwitowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe