Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/297/14 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r., poz. 1134)

Rada Gminy Olsztyn, uchwala:

§ 1.

1. Utworzyć odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Turowie dla przeprowadzenia głosowania w dniu 16 listopada 2014 roku w wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru wójta.

2. Obwód, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje numer 7.

3. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 jest Dom Pomocy Społecznej w Turowie, przy ulicy Joachimowskiej 85

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olsztyn i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe