Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/579/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/529/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pszczyna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013, poz. 1457)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje :

§ 1. Zmienić treść § 2 ust. 2 Uchwały Nr XLII/529/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 roku, poz. 3014 i 3987) i nadać mu nowe brzmienie:

Warunkiem przyznania dotacji na rok 2014 jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Dotacje na lata kolejne udziela się na wniosek podmiotu złożony do dnia 15 sierpnia roku poprzedniego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący  Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013, poz. 1457) podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady udzielania dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały.

Zmiana obowiązującej uchwały daje możliwość otrzymania dotacji, przez podmioty, które nie złożyły wniosku w terminach obowiązujących w uchwale Nr XLII/529/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pszczyna.

Projekt uchwały, jako akt prawa miejscowego, w okresie od 15 września 2014 r. do
22 września 2014 r. objęty był konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały
Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe