Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/293/2014 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 10 października 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2014 roku

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:
W uchwale Nr XXVI/245/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2014, dokonuje się zmian:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.556.249,00 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.047.280,00 zł jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.406.375,00 zł zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.096.440,25 zł jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

3) załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

4) załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

5) załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

6) załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

7) załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały

§ 3.

W § 7 dodaje się punkt 4 w brzmieniu ;

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu– w kwocie 1 261 994,94 zł.

§ 4.

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody 44.840.685,47 zł,

2) Wydatki 46.102.680,41 zł.

2. Rozchody budżetu w kwocie 2.880.566,02 zł w tym:

1) spłaty raty długoterminowych kredytów bankowych 2.550.168,15 zł,

2) długoterminowych pożyczek 330.397,87 zł.

3. Przychody budżetu 4.142.560,49 zł to:

1) 906.167,88 zł – pożyczki,

2) 2.634.472,59 zł – kredyty.

3) 601.920,49 zł – wolne środki

4. Deficyt budżetu w kwocie 1.261.994,94 zł - zostanie pokryty:

1) pożyczką - w kwocie 35.000,00 zł,

2) kredytem – w kwocie 1.226.994,94 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/293/2014
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/293/2014
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/293/2014
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/293/2014
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/293/2014
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/293/2014
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/293/2014
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/293/2014
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/293/2014
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe