Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 759/L/2014 Rady Miasta Rybnika

z dnia 15 października 2014r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

Tekst pierwotny

Or .0007.121.2014

2014-247594

UCHWAŁA NR 759/L/2014
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym

Na podstawie:

- art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i, art. 48 ust. 1 i 2 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 182 ze zm.),

- art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.

§ 2. Użyte określenia w uchwale oznaczają:

1) ośrodek wsparcia – ośrodek wsparcia udzielający schronienia osobom bezdomnym, będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika lub prowadzony na zlecenie Miasta Rybnika,

2) opłata – kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia,

3) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

4) pobyt – okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia, określony w decyzji administracyjnej.

§ 3. 1. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli:

Dochód osoby/rodziny wg kryterium dochodowego
(art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

Odpłatność (w %) średniego dobowego kosztu utrzymania osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia

powyżej 100% - 140%

30%

powyżej 140% - 160%

40%

powyżej 160 % - 180%

50%

powyżej 180%

100%

2. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia.

3. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę opłaty przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe