Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/10/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/7/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Bieruń oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.W Uchwale Nr VI/7/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Bieruń oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 3171) dokonuje się następujących zmian:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustalić zasady oceny wystąpienia przesłanek „ważnego interesu dłużnika” i „interesu publicznego”.

2. Ustalenie istnienia przesłanki „ważnego interesu dłużnika” dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uwzględniając całokształt okoliczności związanych z sytuacją dłużnika, w tym w szczególności stan kondycji gospodarczej, ekonomicznej i finansowej dłużnika.

3. Obie wyżej wymienione przesłanki należy oceniać z uwzględnieniem związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy obniżeniem zdolności płatniczej a zajściem wypadków powodujących i uzasdniających niemożność zapłaty. Obie przesłanki mają charakter równoważny i nie muszą występować kumulatywnie co oznacza, że zastosowanie ulgi może mieć miejsce w razie wystąpienia jednej z nich.

2. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zastosowanie ulgi z art. 59 ust. 1 lub art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla dłużników będących przedsiębiorstwami jest pomocą de minimis.

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe