Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/926/14 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie powołania Tyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), na wniosek zainteresowanych środowisk, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządową,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Powołuje się Tyską Radę Seniorów zwaną dalej Radą.

§ 2

Tryb wyboru członków Rady oraz zasady działania Rady określa statut, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/926/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2014 r.

Statut
Tyskiej Rady Seniorów

§ 1

Statut określa w szczególności tryb wyboru członków i zasady działania Tyskiej Rady Seniorów, zwanej dalej „Radą”.

§ 2

1. Siedzibą i obszarem działania Rady jest Miasto Tychy.

2. Obsługę techniczną niezbędną do funkcjonowania Rady zapewnia Prezydent Miasta Tychy.

3. Koszty działania Rady pokrywane są z budżetu miasta Tychy.

§ 3

Rada działa głównie w następujących obszarach:

1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów.

2) wspieranie aktywności ludzi starszych.

3) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów.

4) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu.

5) rozwój form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury.

6) mieszkalnictwo dla seniorów.

7) współpraca międzypokoleniowa.

§ 4

1. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz przez działające w mieście instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uniwersytet trzeciego wieku i kluby seniora, w zakresie określonym w § 3.

2. Do zadań Rady o charakterze konsultacyjnym należy w szczególności:

1) wyrażanie na wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej, uniwersytetu trzeciego wieku lub z własnej inicjatywy opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących osób starszych oraz działań realizowanych na ich rzecz przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe lub uniwersytet trzeciego wieku;

2) wyrażanie opinii o programie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie dotyczącym osób starszych lub działań realizowanych na ich rzecz;

3) wyrażanie opinii o sprawozdaniu z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie dotyczącym osób starszych lub działań realizowanych na ich rzecz.

3. Do zadań Rady o charakterze doradczym należy w szczególności:

1) wyrażanie na wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej, uniwersytetu trzeciego wieku lub z własnej inicjatywy opinii w sprawach dotyczących osób starszych;

2) określanie sytuacji osób starszych oraz rekomendacja działań na rzecz poprawy jakości ich życia.

4. Do zadań Rady o charakterze inicjatywnym należy w szczególności:

1) inicjowanie debaty publicznej na temat sytuacji osób starszych, jakości ich życia i działań podejmowanych na ich rzecz przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i uniwersytet trzeciego wieku;

2) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, poprawienia jakości ich życia, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym.

§ 5

1. Rada liczy 15 członków, w tym przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotu prowadzącego uniwersytet trzeciego wieku, klubów seniora działających przy instytucjach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych i zakładach pracy prowadzących działalność na terenie Miasta Tychy.

2. Kandydatami na członków rady mogą być:

1) przedstawiciele osób starszych - mieszkańcy Miasta Tychy, posiadający poparcie co najmniej 15 mieszkańców Miasta Tychy powyżej 60. roku życia,

2) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, desygnowani przez te podmioty w trybie zgodnym z ich wewnętrznymi regulacjami.

3. Lista osób popierających kandydata zawiera: imię (imiona) i nazwisko popierającego, jego adres zamieszkania, nr ewidencyjny Pesel oraz podpis.

4. Każdy z podmiotów wymienionych w § 5 ust. 1 może zgłosić jednego kandydata na członka Rady na każde rozpoczęte 300 członków organizacji.

5. Zgłoszeń kandydatów dokonuje się w formie pisemnej w terminie określonym w § 6 ust.2. Zgłoszenie zawiera: imię (imiona) i nazwisko kandydata, jego adres zamieszkania, nr ewidencyjny Pesel, w przypadku zgłoszenia przez:

1) przedstawiciela osób starszych - podpis kandydata;

2) podmioty działające na rzecz osób starszych - nazwę podmiotu i podpis reprezentanta.

6. Do zgłoszenia kandydata dołącza się jego pisemną zgodę na kandydowanie.

§ 6

1. Prezydent Miasta Tychy podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady, poprzez publikację w prasie lokalnej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Tychy.

2. Nabór kandydatów na członków Rady kończy się po upływie 30 dni od daty jego opublikowania w prasie lokalnej.

3. W przypadku pierwszego naboru kandydatów na członków Rady informację, o której mowa w ust. 1 publikuje się w styczniu 2015 r.

4. W przypadku kolejnych kadencji Rady informację, o której mowa w ust. 1 publikuje się nie później niż 60 dni przed upływem kadencji Rady .

§ 7

1. Prezydent Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydatów, ogłasza w sposób określony w § 6 ust. 1. informację o terminie i miejscu otwartego spotkania poświęconego wyborom członków Rady.

2. Organizację i obsługę spotkania zapewnia Prezydent Miasta Tychy, powołując w tym celu komisję ds. obsługi spotkania oraz ustalenia wyników wyborów do Rady, zwaną dalej „komisją”. W skład komisji wchodzi pięć osób, w tym 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta i 2 osoby wskazane przez Przewodniczącego Rady Miasta.

3. Członkowie Rady wybierani są w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, na spotkaniu, o którym mowa w ust. 1.

4. Uprawnionymi do oddania głosu na kandydata do Rady są mieszkańcy miasta Tychy, którzy ukończyli 60. rok życia, obecni na spotkaniu, o którym mowa w ust. 1.

5. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę głosów, jaką otrzymali.

6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, spośród przedstawicieli o których mowa w § 5 ust. 2.

7. W przypadku równej liczby głosów przy ostatnim mandacie na liście przeprowadza się losowanie tych kandydatur, których ta sytuacja dotyczy.

8. Losowanie przeprowadza komisja. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół.

9. Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach wyborów Rady w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia, w sposób określony w § 6 ust. 1.

10. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż 15, spotkanie, o którym mowa w § 7 ust. 9 nie odbywa się, a powtórny nabór kandydatów na członków Rady ogłasza się po upływie najpóźniej 12 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu poprzedniego naboru.

§ 8

1. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Prezydenta Miasta Tychy.

2. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

3. Ustanie członkostwa w Radzie następuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia się członkostwa,

2) nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,

3) śmierci,

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

5) trwalej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

6) wniosku podmiotu reprezentowanego przez członka Rady.

4. W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady w związku z sytuacją określoną w ust. 3. skład Rady uzupełnia się o osobę, która na spotkaniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 otrzymała kolejno najwyższą liczbę głosów.

§ 9

1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Odwołanie osoby pełniącej funkcję, o której mowa w ust. 1 następuje w trybie określonym dla jej powołania, na wniosek tej osoby, lub co najmniej 1/3 członków Rady.

3. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje Radę na zewnątrz, a w szczególności:

1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad,

2) zwołuje posiedzenia,

3) powiadamia członków Rady o terminie, godzinie i miejscu posiedzenia,

4) przesyła członkom Rady projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem obrad,

5) prowadzi posiedzenia,

6) zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają w Radzie swojej reprezentacji,

7) podejmuje decyzje w sprawie trybu pracy Rady nad projektem uchwały lub innymi materiałami przekazanymi radzie do zaopiniowania,

8) przedstawia Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy sprawozdanie z funkcjonowania Rady w roku ubiegłym najpóźniej do dnia 31 marca kolejnego roku,

9) przekazuje podjęte uchwały Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy, z określeniem celu ich przekazania.

4. Zwoływanie i prowadzenie pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji do momentu wyboru jej przewodniczącego należy do Przewodniczącego Rady, której kadencja upływa.

Pierwsze posiedzenie pierwszej kadencji Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Miasta Tychy, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. Termin pierwszego posiedzenia Rady ustala się do 21 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów.

5. W przypadku braku możliwości pełnienia swoich obowiązków przez Przewodniczącego Rady, zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady.

6. Posiedzenia Rady są jawne i odbywają się co najmniej raz na kwartał.

7. O posiedzeniu Rady zawiadamia się członków Rady oraz Przewodniczącego Rady Miasta najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem obrad. Zawiadomienie przekazane drogą elektroniczną z wykorzystaniem Internetu uważa się za dostarczone z dniem jego wysłania.

8. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) numer, datę i miejsce posiedzenia

2) ustalony porządek obrad

3) listę członków Rady obecnych na posiedzeniu

4) stwierdzenie ważności obrad

5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia

6) zwięzły opis przebiegu obrad

7) teksty podjętych decyzji wraz z wynikiem głosowania

8) podpis osoby sporządzającej protokół oraz Przewodniczącego Rady.

9. Protokoły z posiedzeń, listy obecności i inna dokumentacja Rady przechowywana jest w siedzibie Rady.

10. Decyzje Rady podejmowane są w postaci uchwał, opinii, stanowisk i apeli.

11. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ składu Rady.

§ 10

Zmiany niniejszego statutu wprowadzane są w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe