Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/931/14 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tychy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P z dnia 27 sierpnia 2014 r., poz. 718) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z dnia 13 października 2014 r., poz. 895) po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy określa:

§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVI/735/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok obowiązujących na terenie miasta Tychy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/931/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2014 r.

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA TYCHY

1. OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ :

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :


DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITASTAWKA

od

do

powyżej 3,5 tony

5,5 ton włącznie

624,00

powyżej 5,5 tony

9 ton włącznie

1.068,00

powyżej 9 ton

poniżej 12 ton

1.296,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:LICZBA OSI
I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA


OSIE JEZDNE Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM
LUB UZNANYM ZA RÓWNOWAŻNE ¹INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA
OSI JEZDNYCH

od

do

DWIE OSIE

12 ton

poniżej 15 ton

1.044,00

1.764,00

15 ton

1.080,00

1.812,00

TRZY OSIE

12 ton

poniżej 25 ton

1.260,00

2.148,00

25 ton

1.296,00

2.244,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12 ton

poniżej 29 ton

1.344,00

2.328,00

29 ton

1.920,00

2.568,00

¹ Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

2. OD CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH LUB BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:


DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA


STAWKA


od 3,5 t – poniżej 12 t


1.488,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:


LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW:
CIĄGNIK SIODŁOWY + NACZEPA,
CIĄGNIK BALASTOWY + PRZYCZEPA


OSIE JEZDNE Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM LUB UZNANYM ZA RÓWNOWAŻNE ²


INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA OSI JEZDNYCH

od

do

DWIE OSIE

12 ton

poniżej 31 ton

1.068,00

1.824,00

31 ton

1.656,00

2.028,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton

poniżej 40 ton

1.476,00

1.920,00

40 ton

1.992,00

2.664,00

² Warunkiem zakwalifikowania ciągnika jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

3. OD PRZYCZEP LUB NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:


DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA


STAWKA


od 7 t – poniżej 12 t


408,00

b) równą lub wyższą niż 12 ton:


LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW
NACZEPA LUB PRZYCZEPA
+ POJAZD SILNIKOWY


OSIE JEZDNE
Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM
LUB UZNANYM
ZA RÓWNOWAŻNE³


INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA OSI JEZDNYCH

od

do

JEDNA OŚ

12 ton

poniżej 25 ton

396,00

588,00

25 ton

468,00

648,00

DWIE OSIE

12 ton

poniżej 28 ton

420,00

588,00

28 ton

poniżej 33 ton

780,00

936,00

33 ton

poniżej 38 ton

1.032,00

1.416,00

38 ton

1.332,00

1.824,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton

poniżej 38 ton

864,00

1.284,00

38 ton

1.116,00

1.596,00

³ Warunkiem zakwalifikowania przyczepy lub naczepy jako posiadającej zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

4. OD AUTOBUSÓW, W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY MIEJSC DO SIEDZENIA:


LICZBA MIEJSC DO SIEDZENIA


STAWKA

mniej niż 30 miejsc

1.440,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.740,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe