Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/403/14 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 849) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1381, zm. z 2014 r. poz. 40.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zwolnienie w podatku rolnym dla gruntów stanowiących odrębne nieruchomości, sklasyfikowanych jako użytki rolne:

1) stanowiące współwłasność osób fizycznych i zajęte pod drogi dojazdowe do posesji współwłaścicieli,

2) stanowiące własność jednej osoby fizycznej i udostępnione pod drogę dojazdową do okolicznych posesji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe