Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.195.2014 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.168.2014 Rady Miasta Ruda Śląska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11, art. 42 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta, właściwej okręgowej rady aptekarskiej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w załączniku - wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
do Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.168.2014 Rady Miasta Ruda Śląska w pozycji:

Lp.


Nazwa i adres apteki


Telefon

Godziny pracy

poniedziałek-piątek

sobota

niedziela i święta

7.

Apteka Zdrowit
ul. Joanny 20
41-703 Ruda Śląska

(32) 248-21-72

8.00-20.00

8.00-14.00

nieczynna

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
na rok 2013 pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe