Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIX/880/14 Rady Miasta Zabrze

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 40 ust. 8 i 9 w związku z art. 19 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz.260 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.04.2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze, zmienia się treść §1. ust.1 pkt 1 w następujący sposób:

§ 1. ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustalenie dobowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze, w sposób następujący:

1) za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót nad-, pod- i naziemnych w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg lub w innych celach niż wyszczególniono w niniejszej uchwale, za każdy dzień zajęcia:

Element pasa drogowego/Kategoria drogi

Drogi gminne

Drogi powiatowe

Drogi wojewódzkie

Drogi krajowe

Jezdnia do 50% szerokości

2,00 zł.

4,00 zł.

4,00 zł.

4,00 zł.

Jezdnia powyżej 50% szerokości całkowitego zajęcia

4,00 zł.

8,00 zł,

8,00 zł.

8,00 zł.

Chodnik, plac, zatoka, ścieżka, rów, pobocze, inne

1,00 zł.

1,00 zł.

1,00 zł.

1,00 zł.

a także za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celu parkowania w sposób określony znakiem drogowym D-18a „miejsce zastrzeżone (koperta)” za każdy dzień zajęcia:

Koperta / kategoria drogi

Drogi gminne

Drogi powiatowe

Drogi wojewódzkie

Drogi krajowe

Samochodów osobowych

Poza jezdnią

0,70 zł.

1,00 zł.

1,00 zł.

1,00 zł.

Na jezdni

0,80 zł.

1,60 zł.

1,60 zł.

1,60 zł.

Samochodów ciężarowych

Poza jezdnią

0,50 zł.

1,00 zł.

1,00 zł.

1,00 zł.

Na jezdni

0,60 zł.

1,10 zł.

1,10 zł.

1,10 zł.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe