Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1 Prezydenta Bytomia; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 6 października 2014r.

w sprawie finansowania nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach

Tekst pierwotny

Porozumienie zawarte w Tarnowskich Górach, pomiędzy:

Powiatem Tarnogórskim z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, reprezentowanym przez:

Lucynę Ekkert - Starostę Tarnogórskiego

Mariana Szukalskiego - Członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

a

Miastem Bytom reprezentowanym przez:

Damiana Bartylę - Prezydenta Miasta.

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

§ 1.

1. Uwzględniając wniosek Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Tarnowskich Górach strony ustalają, że zatrudniony w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
ul. Opolska 28, nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bytom.

2. Nauka religii prowadzona będzie w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Tarnowskich Górach przy
ul. Generała Andersa 61.

§ 2.

1. Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w § 2, a które ponosi Powiat obejmują: § 4010 wynagrodzenie osobowe pracownika, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 składki na fundusz pracy, § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela katechety odbywać się będzie proporcjonalnie do ilości uczniów uczęszczających na lekcje religii na podstawie danych przekazywanych corocznie Powiatowi przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Tarnowskich Górach. Zasada ta będzie stosowana w odniesieniu do wynagrodzenia nauczyciela począwszy od dnia 1 września 2014 roku.

3. Kalkulacja kosztów stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

4. Powiat zobowiązuje się do przekazywania Miastu Bytom informacji o zmianach kosztów zatrudnienia nauczyciela.

§ 3.

1. Miasto Bytom będzie partycypować w kosztach, o których mowa w § 2 w wysokości 102,50 zł miesięcznie za dwóch uczniów w 2014 roku i 102,50 zł w 2015 roku za dwóch uczniów. Zwrot kosztów zajęć przeprowadzonych w 2014 roku w kwocie 410,00 zł będzie dokonany w terminie do 31 grudnia 2014 roku. Zwrot kosztów zajęć przeprowadzonych do sierpnia 2015 roku w kwocie 820,00 zł będzie dokonywany w terminie do 31sierpnia 2015 roku.

2. Realizacja płatności za naukę religii następować będzie na Powiat Tarnogórski w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry , nr rachunku  mBank S.A.55 1140 1078 0000 4055 5300 1036.

3. W przypadku zwłoki zapłaty zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

4. Koszty wskazane w załączniku do porozumienia o jakich mowa w § 3 ust. 1 ulegną zmianie w przypadku:

1) zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wymienionych w § 2 ust. 1

2) zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

5. Otrzymana kwota dotacji w 2014 roku zostanie rozliczona do 31.01.2015 r. Kwota dotacji otrzymana w 2015 roku zostanie rozliczona do 30.09.2015 r.

6. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia faktycznie wypłaconego.

7. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia o którym mowa w § 3 ust. 5 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za okres od 1.09.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz za okres od 1.01.2015 r. do 31.08.2015 r. otrzymał Powiat Tarnogórski od Miasta Bytom, to Miasto Bytom zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie do 30 dni od terminu rozliczenia dotacji , o którym mowa w § 3 ust. 5

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za okres od 1.09.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz za okres od 1.01.2015 r. do 31.08.2015 r. otrzymał Powiat Tarnogórski od Miasta Bytom, to Powiat Tarnogórski zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie do 30 dni od terminu rozliczenia dotacji , o którym mowa w § 3 ust. 5

8. W przypadku nieuregulowania płatności w terminach, o których mowa § 3 ust. 7 strony Porozumienia zobowiązują się do zapłacenia odsetek zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.).

§ 4.

Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu obowiązuje ustawa z dnia 27 września 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

Strony ustaliły, że Powiat ogłosi treść porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powiat TarnogórskiMiasto Bytom

Starosta Tarnogórski


Lucyna Ekkert


Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach


Marian Szukalski

Prezydent Miasta


Damian Bartyla


Załącznik do Porozumienia Nr 1
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
dnia....................2014 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach

Nauczyciel religii zatrudniony w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Koszt w 2014 rokuKoszt w  2015 roku

Stawka zasadnicza – 259,00 zł Stawka zasadnicza – 259,00 zł

Wysługa - 0,00 zł Wysługa - 0,00 zł

Motywacyjny - 0,00 zł Motywacyjny - 0,00 zł

Odpis na fundusz nagród – 2,59 złOdpis na fundusz nagród – 2,59 zł

Łącznie – 261,59 zł Łącznie – 261,59 zł

Wymiar zatrudnienia: 2/18

KALKULACJA - koszt miesięczny

2013 rok

§ 4010

259,00 zł

§ 4010

2,59 zł

§ 4040

22,02 zł

§ 4110

48,50zł

§ 4120

0 zł

§ 4440

26,67 zł

RAZEM

358,78 zł

Ilość uczniów pobierających naukę / w tym ilość uczniów  w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto  Bytom

7/2

Miesięczna kwota dotacji do przekazania na jednego ucznia

51,25 zł

Kwota dotacji do przekazania Powiatowi Tarnogórskiemu w 2014 roku

410,00 zł

2015 rok

§ 4010

259,00 zł

§ 4010

2,59 zł

§ 4040

22,02 zł

§ 4110

48,50 zł

§ 4120

0 zł

§ 4440

26,67 zł

RAZEM

358,78 zł

Ilość uczniów pobierających naukę / w tym ilość uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto  Bytom

7/2

Miesięczna kwota dotacji do przekazania na jednego ucznia

51,25 zł

Kwota dotacji do przekazania Powiatowi Tarnogórskiemu w 2015 roku

820,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe