Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 246/XXXI/2014 Rady Gminy Irządze

z dnia 11 listopada 2014r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z Dz. U. z 2013r., poz. 856 )

Rada Gminy Irządze uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Irządze w 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 246/ XXXI/ 2014
Rady Gminy Irządze
z dnia 11 listopada 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY IRZĄDZE W 2014r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) programie należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2014 roku.

2) zwierzętach bezdomnych , należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub osoby , pod którą opieką trwale dotąd pozostawały

3) kotach wolnożyjących , należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności

4) zwierzętach domowych należy przez to rozumieć zwierzęta przebywające wraz z człowiekiem w domu lub odpowiednim pomieszczeniu i utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza tj. psy i koty

5) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych

§ 2. Program obejmuje wszystkie zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty oraz

zwierzęta gospodarskie przebywające w granicach administracyjnych gminy Irządze.

II. Cele i zadania programu Gminy Irządze wobec problemu bezdomności zwierząt domowych

§ 3. Głównym celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy

Irządze oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi z uwzględnieniem następujących

zadań:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt ,

2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych,

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy,

4) edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki i humanitarnego traktowania zwierząt.

III. Realizacja założonych celów i zadań

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:

1) schronisko dla zwierząt na podstawie stosownej umowy zawartej przez firmę zajmującą się odłowem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Irządze,

2) zlecenie odłowów z terenu Gminy Irządze zwierząt bezdomnych , zagubionych , wałęsających się , pozostających bez opieki właściciela przez podmiot z którym gmina posiada stosowną umowę - podmiotem realizującym zadanie jest Firma Usługowo-Handlowa- Mariusz Jurczyk ul. Strumień Wierczki 27, 42-400 Zawiercie

3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia,

4) sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi , w tym ich dokarmianie realizuje samodzielne stanowisko pracy ds. drogownictwa, inwestycji i zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej oraz spraw gospodarczych Urzędu Gminy.

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy Irządze a przebywających w schronisku poprzez informację na stronie internetowej Schroniska oraz Urzędu Gminy Irządze,

6) wskazuje się gospodarstwo rolne w miejscowości Witów 52 , 42-446 Irządze w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w następstwie zdarzeń losowych

§ 5. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt,

2) umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” oraz przekazywanie do utylizacji realizowane będzie przez firmę zajmującą się wyłapywaniem zwierząt bezdomnych z terenu gminy Irządze ,

3) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez przeprowadzenie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt przyjętych do schroniska

§ 6. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane jest poprzez:

1) nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras oraz psów zachowujących się agresywnie w kontakcie z obcymi – także obowiązku prowadzenia na terenach publicznych psa na smyczy i w kagańcu,

2) odławianie bezdomnych zwierząt stwarzających zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt

3) konsekwentne egzekwowane przepisów prawa w tym lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie gminy Irządze.

§ 7. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana

jest poprzez:

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację oraz w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami.

2) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań u mieszkańców gminy w stosunku do zwierząt oraz uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia lub posiadania zwierzęcia.

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt poprzez prywatny zakład leczniczy w Irządzach dla zwierząt na

podstawie zawartej umowy przez gminę w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej

zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Irządze.

IV. Finansowanie programu

§ 9. Środki finansowe na realizację zadań , które wynikają z Programu są zabezpieczone w

budżecie gminy w wysokości 3 000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe