Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/426/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)[1]) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)[2]),

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
stwierdza, że przedmiotowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska, która została uchwalona uchwałą Nr XXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, z dnia 26 marca 2013 roku
i uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/287/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 12, poz. 348, z dnia 27 stycznia 2009 r.), w części tekstowej planu wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale 1 Przepisy ogólne, w § 3, w punkcie 10 wykreśla się treść w brzmieniu: „(budynku)” oraz uzupełnia się o treść w brzmieniu: „lub budowli mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie budowli do najwyżej położonej części tego obiektu”, w związku z wykreśleniem i uzupełnieniem o ww. treść punkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość służącą do określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku i liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub budowli mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie budowli do najwyżej położonej części tego obiektu”;

2) w Rozdziale 2 Przeznaczenie terenu, w § 4 ustęp 3 uzupełnia się o treść w brzmieniu: „a także obiekt infrastruktury technicznej – ciepłownię”, w związku z uzupełnieniem o ww. treść ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Obok zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzoną, ciągi piesze, pieszo – jezdne, ścieżki rowerowe, a także obiekt infrastruktury technicznej – ciepłownię”;

3) w Rozdziale 3 Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki kształtowania zabudowy, w § 5:

a) w punkcie 2 lit. b uzupełnia się tiret 2 o treść w brzmieniu: „budowli nie więcej niż 30m”, w związku z uzupełnieniem o ww. treść tiret drugi otrzymuje brzmienie: „ wysokość nowej zabudowy (budynku) nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne i nie wyższa niż 15m, budowli nie więcej niż 30m”,

b) w punkcie 2 lit. b dodaje się tiret 7 w brzmieniu: „geometria dachu obiektu infrastruktury technicznej – ciepłowni – płaski”,

c) w związku z dodaniem treści, o której mowa w literze b, w punkcie 2 lit. b tiret 3 uzupełnia się o treść w brzmieniu: „z zastrzeżeniem tiretu 7”,

d) dodaje się punkt 3 w brzmieniu: „zagospodarowanie, o którym mowa w § 4 ustępie 3 w zakresie obiektu infrastruktury technicznej – ciepłowni, może być realizowane na samodzielnej działce budowlanej”.

4) w Rozdziale 9 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) w § 11 ust. 1 punkt 3 uzupełnia się o treść w brzmieniu: „lub ciepłowni”, w związku z uzupełnieniem o ww. treść punkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) na 10 zatrudnionych (jednostkę odniesienia do rzemiosła nieuciążliwego usługowego lub ciepłowni) należy przyjąć 2 ÷ 3 czasowych miejsc postojowych”,

b) w § 15 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: „ze źródła centralnego”.

§ 2. Załącznikami, w formie tekstowej, do niniejszej uchwały są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania,zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kuźni Raciborskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Sabina Chroboczek-Wierzchowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/426/2014
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 13.11.2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI  RACIBORSKIEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG, WNIESIONYCH DO ZMIANY PLANU, W TRAKCIE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU.

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, nie zgłoszono żadnych uwag, nie zachodziła więc potrzeba ich rozpatrywania i podejmowania stosownych rozstrzygnięć.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Sabina Chroboczek-Wierzchowska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/426/2014
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia13.11.2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU,  INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej, nie ustala inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

W związku z powyższym nie zachodziła więc potrzeba podejmowania stosownych rozstrzygnięć.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Sabina Chroboczek-Wierzchowska


Uzasadnienie

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.z 2012r., poz. 647, z późn. zm.) przedmiotem uchwalenia, przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej, jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej (przyjętego Uchwałą Nr XXXII/287/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 listopada 2008 roku - Dz. U. Woj. Śl. Nr 12, poz. 348 z dnia 27 stycznia 2009 roku) w trybie nowelizacji polegającej na modyfikacji wyłącznie ustaleń tekstowych planu, w zakresie dopuszczenia, na terenie oznaczonym symbolem 1U, urządzeń infrastruktury technicznej – ciepłowni (sieci ciepłowniczej oraz urządzeń oraz instalacji służących do wytwarzania ciepła).

Podstawą sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej, o której mowa powyżej, jest Uchwała Nr XLI/396/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 maja 2014 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwany zmianą planu, został wykonany zgodnie z procedurą sporządzania planu, ustaloną przepisami art. 17 - 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późn. zm.).

Projekt zmiany planu, w trybie nowelizacji, został sporządzony zgodnie z Działem II -Zmiana (nowelizacja) ustawy, § 82, w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Zgodnie z ww. § 82 „zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych jej przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niej nowych przepisów”.

Do ww. uchwały dołącza się następujące załączniki, stanowiące jej integralne części:

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany planu, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Ww. projekt zmiany planu (zgodnie z wymogami ustawowymi), nie narusza ustaleń Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska, która została uchwalona uchwałą Nr XXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, z dnia 26 marca 2013 roku.

Na etapie składania wniosków do niniejszego projektu zmiany planu, w odpowiedzi na czynności sporządzającego projekt zmiany planu, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wpłynęły żadne wnioski. Na etapie wyłożenia niniejszego projektu zmiany planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.

Dokumentacja prac planistycznych projektu zmiany planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego jego zgodności z prawem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (§ 12), zawiera:

1) uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany planu wraz z dowodami ich ogłoszenia;

3) zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu zmiany planu o przystąpieniu do jego sporządzania, wraz z dowodami ich doręczenia;

4) informację Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie wniosków do projektu zmiany planu, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) wykazy wniosków złożonych do projektu zmiany planu przez instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu, zgodnie z art.17 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) wykaz materiałów planistycznych sporządzonych (wykorzystanych) na potrzeby projektu zmiany planu wraz z wnioskami wynikającymi z ich analizy;

7) wykaz materiałów planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych;

8) prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej;

9) dowody przekazania projektu zmiany planu do opiniowania i uzgodnień;

10) wykaz opinii do projektu zmiany planu;

11) wykaz uzgodnień projektu zmiany planu;

12) informacja Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o braku potrzeby uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

13) ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, wraz z dowodami ich ogłoszenia;

14) protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu wraz z listą obecności;

15) oświadczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o braku uwag do projektu zmiany planu;

16) uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu wraz z załącznikami i uzasadnieniem;

17) informację o składzie zespołu autorskiego opracowującego ww. projekt zmiany planu oraz o nabytych uprawnieniach do projektowania w planowaniu przestrzennym a także o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu urbanisty.

Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarze objętym planem.


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz.1318 oraz z 2014 r., poz.379 i poz.1072.

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r., poz. 951, i poz. 1445; z 2013r., poz.21, poz. 405, poz.1238 oraz z 2014 r., poz.379, poz.1446, poz.768 i poz.379.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe