Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr EK-ED.033.1.6.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chrzanów; Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 25 listopada 2014r.

w sprawie pokrycia i rozliczania kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2014/2015

Tekst pierwotny

1. Na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Kościołem Wolnych Chrześcijan zatrudnia się w Szkole Podstawowej nr 22 w Jaworznie, ul. Banasika 1 nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w wymiarze 2/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Nauczanie religii realizowane jest w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan w Jaworznie, ul. Szelonka 43, dla grupy uczniów szkół podstawowych i przedszkoli liczącej 5 osób, w tym jedna uczennica z Gminy Chrzanów.

2. Planowane koszty zatrudnienia nauczyciela grupy uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, o którym mowa w ust. 1 ponoszone przez Gminę Miasta Jaworzna wyniosą w okresie od września do grudnia 2014 roku 1898,96 zł w tym:

1) koszt miesięczny zatrudnienia nauczyciela – 474,74 zł,

2) koszt miesięczny na jednego ucznia (5 uczniów w grupie)  – 94,94 zł.

§ 2

1. Gmina Chrzanów na podstawie niniejszego Porozumienia zobowiązuje się przekazać Gminie Miasta Jaworzna dotację w kwocie 379,76 zł na realizację zadania, o którym mowa w § 1, przeznaczoną na pokrycie kosztów nauczania jednej uczennicy z terenu w/w gminy w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Zaciągnięte zobowiązanie finansowe Gminy Chrzanów znajduje pokrycie w planie finansowym Gminy Chrzanów na rok 2014 – Dział 801, Rozdział 80104, § 2310.

§ 3

1. Gmina Chrzanów zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w § 2, na rachunek bankowy Gminy Miasta Jaworzna: GETIN Bank S.A. Nr konta: 64 1560 0013 2382 0674 7640 0001 w terminie do 15 grudnia 2014 r.

2. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 1 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4

Kwota, o której mowa w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1 jest kwotą planowaną na rok 2014 i ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia nauczyciela, o którym mowa w § 1 ust. 2 lub gdy dojdzie do zmiany nauczyciela ewentualnie liczby uczniów objętych nauką religii.

§ 5

1. Gmina Miasta Jaworzna przedstawi Gminie Chrzanów specyfikację rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia związanego z nauką religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.

2. Gmina Miasta Jaworzna do rozliczenia przyjmie faktycznie poniesiony koszt, o którym mowa w ust. 1, zgodny z miejscem  zatrudnienia nauczyciela religii. Dział 801, rozdział 80101, paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120, 4440.

3. Kwota dotacji roku budżetowego 2014 w wysokości 379,76 zł zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2014 roku i rozliczona do dnia 15 stycznia 2015 r.

§ 6

W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 5 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Miasta Jaworzna od Gminy Chrzanów, to Gmina Chrzanów zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji na wskazany przez Gminę Miasta Jaworzna numer rachunku bankowego w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w § 5, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Chrzanów zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej w § 3 ust. 2,

2) niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Miasta Jaworzna od Gminy Chrzanów, to Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na rachunek bankowy Gminy Chrzanów : 60 8444 0008 0000 0070 6654 0087 lub inny wskazany przez Gminę Chrzanów w terminie do 31 stycznia 2015 r. za okres rozliczeniowy wrzesień – grudzień 2014 roku. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Zmiany w Porozumieniu mogą być dokonywane przez każdą ze stron wyłącznie aneksem w formie elektronicznej.

§ 9

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Miasta Jaworzna.

§ 10

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Jaworzna
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu


Zbigniew Mika


Burmistrz Miasta Chrzanowa


Ryszard Kosowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe