Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.427.2014 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 grudnia 2014r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLIX/337/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/45/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania miasta Pszów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XLIX/337/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/45/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania miasta Pszów w całości - jako niezgodnej z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Pszowie postanowiła zmienić uchwałę Nr XI/45/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania miasta Pszów. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 10 listopada 2014r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 listopada 2014r. pod pozycją 5568.

Przepisem § 1 ust. 1 uchwały Rada Miejska w Pszowie postanowiła wprowadzić zmiany w przepisach uchwalonego przez Radę regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Pszów. Ponieważ uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, podjęta na podstawie art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ma charakter aktu prawa miejscowego, wejście w życie tej nowelizacji zaplanowano zgodnie z § 4 uchwały po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 1 uchwały nadano nowe brzmienie § 22 ust. 1 załącznika do uchwały, zgodnie z którym "realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci". Zdaniem organu nadzoru Rada Miejska w Pszowie wprowadzając powyższą regulację do uchwały powieliła zapis art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Należy podkreślić, iż kwestia zakresu obowiązków w procesie budowy przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego jest unormowana w sposób wyczerpujący w art. 15 ustawy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 wymienionej ustawy "przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1". Z kolei art. 15 ust. 2 stanowi, iż "realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci". Dlatego też należy uznać, iż skoro obowiązki potencjalnego odbiorcy i przedsiębiorstwa zostały określone jednoznacznie w samej ustawie, to Rada Miejska nie była uprawniona do ich unormowania w regulaminie. Przepis § 1 ust. 1 uchwały w zakresie w jakim nadaje nowe brzmienie § 22 ust. 1 regulaminu stanowi zatem niedopuszczalne powtórzenie art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą za niedopuszczalne uznaje się powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikację przez przepisy prawa miejscowego (por. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. II SA/Ka 1831/02, niepublikowany, wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2002 r., sygn. akt II SA/Ka 508/02, niepublikowany). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 października 1999 r. (sygn. II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17) trafnie zauważył, że "uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo, jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy. Praktyka polegającą na wprowadzaniu do przepisów prawa miejscowego postanowień prawa powszechnie obowiązującego, jest niedopuszczalna i narusza prawo. Uchwała nie może bowiem regulować ponownie tego, co już zostało uregulowane w obowiązującej ustawie.

Zdaniem organu nadzoru również przyjęta w § 1 ust. 1 uchwały zmiana § 22 ust. 2 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta jest niezgodna z prawem. Kwestia dotycząca możliwości ubiegania się o udzielenie dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłącza (zmieniony § 22 ust. 2 regulaminie), z uwagi na fakt, iż została uregulowana już w uchwale nr XLIV/311/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej nie powinna być powtarzana w przedmiotowej uchwale. Tego rodzaju sytuacja jest niedopuszczalna, Rada nie może bowiem normować spraw, które już wcześniej zostały przez nią rozstrzygnięte w innym akcie.

Ponadto, przepisem § 1 ust. 2 uchwały Rada Miejska w Pszowie postanowiła przyjąć tekst jednolity regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania miasta Pszów stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

W ocenie organu nadzoru Rada Miejska w Pszowie regulacją przyjętą w § 1 ust. 2 uchwały istotnie naruszyła przepis art. 16 ust. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Przepis art. 16 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że "jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione, Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego". Jednocześnie z ust. 3 tego artykułu wynika, iż teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego (…). Tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Akt normatywny może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.

Wskazać zatem należy, iż organem właściwym do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest ten organ. Ponieważ jedyną prawną formą działania rady gminy jest podjęcie uchwały, stąd Rada Miejska w Pszowie mogła postanowić o przyjęciu tekstu jednolitego uchwały, będącej aktem normatywnym, tylko w uchwale. Jednakże uchwała podjęta w tej sprawie nie stanowi aktu prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jak stanowi bowiem cytowany wyżej art. 16 ust. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (...) tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.

Tymczasem Rada Miejska w Pszowie postanowiła w § 4 uchwały, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Takie rozwiązanie nie jest prawidłowe, albowiem - jak już wyżej stwierdzono - publikacji podlega jedynie, stanowiące załącznik do uchwały, "Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pszowie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały…", a nie uchwała, którą postanowiono ogłosić ów tekst jednolity.

Ponadto, organ nadzoru wskazuje, iż tekst jednolity aktu można ustalić dopiero po wejściu w życie zmian, z uwagi na to, że w tekście jednolitym aktu normatywnego uwzględnia się wyłącznie te zmiany aktu, które stanowią część obowiązującego porządku prawnego. Stanowi o tym wprost § 100 (w związku z § 110) Zasad Techniki Prawodawczej przyjętych rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. (Dz. U. Nr 100, poz. 908), zgodnie z którym tekst jednolity sporządza się według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania obwieszczenia o przyjęciu tego tekstu jednolitego.

Natomiast tekst jednolity regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania miasta Pszów stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, uwzględnia również zmiany w treści Regulaminu, które na dzień podjęcia kwestionowanej uchwały jeszcze nie obowiązywały.

Bezspornym jest zatem, w opinii organu nadzoru, iż Rada Miejska w Pszowie przyjmując tekst jednolity regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania miasta Pszów, rażąco naruszyła art. 16 ust. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/33/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 października 2014r. w całości należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Miejska w Pszowie

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe