Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz.885 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013r., poz.594 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę

59 500,00

w tym:

dział 757 Obsługa długu publicznego
rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
obsługa długu
dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80101 szkoły podstawowe
wydatki bieżące
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85305 żlobki
wydatki bieżące
dotacje

35.000,00

35.000,00
35.000,00
35.000,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę

59 500,00

dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80104 przedszkola
wydatki bieżące
dotacje
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85401 świetlice szkolne
wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące
dotacje

21.200,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
1.200,00
2.100,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00

§ 3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „ Planowane kwoty dotacji z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój


Piotr Jacek


Załącznik do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe