Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002) oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe działające w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XX/247/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 6168) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 11 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Oddział Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej”.

2. W załączniku do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest podstawowa działalność statutowa SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w pozycji 1 tabelki ulega zmianie nazwa „Oddział Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej” na „Oddział Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej”.

3. W załączniku do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest podstawowa działalność statutowa SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w pozycji 12 tabelki ulega zmianie nazwa „Oddział Urologii” na „Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                                                                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie


Wiesław Więckowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe