| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/26/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Wschód w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej Gminy Tarnowskie Góry, przyjętego Uchwałą Nr LXII/619/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2014 r.

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

Rozdział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Wschód w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela, zwaną dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu.

2. Plan stanowi realizację uchwały Nr XLIX/501/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. – Wschód w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela.

3. Plan składa się z integralnych części:

1) tekstowej, której treść stanowi niniejsza uchwała,

2) graficznej - sporządzonej w formie Rysunku planu.

4. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały – Rysunek planu w skali 1:1000,

2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) planie- należy przez to rozumieć niniejszą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,

3) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 niniejszej uchwały,

5) terenie- należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym, dla którego ustalenia określa niniejsza uchwała,

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię oznaczoną na rysunku planu określającą minimalną odległość zabudowy od linii rozgraniczającej,

7) dachach spadzistych - należy przez to rozumieć dachy: dwuspadowe, wielospadowe, mansardowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 25-45°,

8) dachach płaskich – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°,

9) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków,

b) wysokość obiektów budowlanych innych niż budynki – mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu,

10) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej,

11) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności, z wyłączeniem:

a) usług związanych z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także ze składowaniem lub magazynowaniem,

b) zakładów rzemieślniczych o profilu produkcyjnym,

c) usług związanych z obsługą pojazdów takich jak stacje paliw, myjnie samochodowe, warsztaty, lakiernie i serwisy samochodowe,

d) usług stanowiących przedsięwzięcia określane jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 3. W rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem,

2) określenie skali rysunku planu, w formie liczbowej i liniowej,

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) symbole literowe i cyfrowe identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Rozdział II.
Przepisy szczegółowe

§ 4. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu.

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN i ustala się ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2) Dopuszcza się:

a) usługi nieuciążliwe w formie lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

b) altany i wiaty o powierzchni rzutu poziomego zewnętrznego obrysu dachu nie większej niż 40m2, przy czym łączna powierzchnia rzutów poziomych zewnętrznych obrysów dachów wszystkich altan i wiat znajdujących się na działce budowlanej nie może przekraczać 15% powierzchni tej działki.

3) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) dla terenu 1MN ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, położoną w odległości:

- 4,5 m od linii rozgraniczającej z terenem 1KDD,

- 4,5 m od granicy obszaru objętego planem, od strony ul. Królowej Jadwigi,

b) dla terenu 2MN ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, położoną w odległości:

- 4,5 m od linii rozgraniczającej z terenem 1KDD,

- 4,5 m od granicy obszaru objętego planem, od strony ul. Bolesława Śmiałego,

c) ustala się dachy spadziste i dachy płaskie,

d) ustala się wysokość zabudowy nie większą niż 12 m za wyjątkiem:

- budynków mieszkalnych z dachem płaskim o wysokości nie większej niż 8 m,

- garaży, budynków gospodarczych, altan i wiat o wysokości nie większej niż 6 m,

- obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej o wysokości nie większej niż 15 m,

e) ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie większą niż 40%,

f) ustala się szerokość elewacji frontowej nowo lokalizowanych budynków nie mniejszą niż 5 m za wyjątkiem budynków garażowych i gospodarczych o szerokości elewacji frontowej nie mniejszej niż 3,

g) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej,

h) ustala się intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniejszą niż 1% i nie większą niż 100%,

i) nakaz zapewnienia miejsc do parkowania na parkingach lub w garażach w ilości nie mniejszej niż:

- 2 miejsca do parkowania na budynek mieszkalny,

- 1 miejsce do parkowania na 30 m² powierzchni wewnętrznej lokalu użytkowego, przy czym wśród miejsc do parkowania związanych z funkcją usługową należy zapewnić minimum 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

2. Wyznacza się teren drogi publicznej dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD i ustala się jego przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu:

a) droga publiczna klasy dojazdowej.

2) Dopuszcza się:

a) miejsca do parkowania.

3) Zasady zagospodarowania terenu:

a) droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu,

b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8-10 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

c) szerokość jezdni – min. 4,5 m.

§ 5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1. W obszarze objętym planem nie ustala się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) ustala się powierzchnię działki powstałej w wyniku scalania i podziałów nieruchomości nie mniejszą niż 500 m²,

2) ustala się szerokość frontu działki powstałej w wyniku scalania i podziałów nieruchomości nie mniejszą niż 16 m,

3) ustala się kąt położenia granic działek powstałych w wyniku scalania i podziałów nieruchomości w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 60º.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia wynikające z potrzeb ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się kolorystykę pokryć dachowych dachów stromych w gamie odcieni brązu, czerwieni, grafitu lub w kolorze naturalnej ceramiki z zastosowaniem dachówki ceramicznej, bądź innego materiału imitującego dachówkę,

2) reklamy i tablice informacyjne umieszczone na budynku powinny nawiązywać do kompozycji fasady z uwzględnieniem podziałów na elewacji wyznaczonych przez elementy konstrukcyjne, otwory okienne, drzwiowe itp.,

3) od strony dróg publicznych zakazuje się stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych, ogrodzeń z drutu kolczastego oraz blachy falistej i trapezowej.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Dla obszaru objętego planem ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, respektujące położenie w zasięgu obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Gliwice, Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 "Zbiornik Lubliniec-Myszków" i obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003:

a) istniejąca i projektowana działalność nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny,

b) zakaz prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych,

2) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem 1MN i 2MN jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

3) gospodarkę odpadami, w tym odbiór i segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi gospodarki odpadami obowiązującymi na terenie miasta Tarnowskie Góry.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz obiekty o walorach kulturowych kwalifikujących je do ochrony na mocy ustaleń planu miejscowego, nie ustala się więc zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Na obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznej, nie ustala się więc wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, takie jak:

1) tereny górnicze,

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią,

3) obszary osuwania się mas ziemnych. nie ustala się więc granic i sposobów zagospodarowania ww. terenów.

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie ustala się więc wymagań w tym zakresie.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) ustala się obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów:

a) terenu 1MN z drogi publicznej 1KDD,

b) terenu 2MN z drogi publicznej 1KDD i z drogi publicznej ul. Bolesława Śmiałego znajdującej się poza granicą obszaru objętego planem,

2) teren drogi publicznej dojazdowej 1KDD obejmuje ul. Kazimierza Odnowiciela, która łączy się z ul. Bolesława Śmiałego i ul. Królowej Jadwigi, znajdującymi się poza granicą obszaru objętego planem.

2. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:

1) Ustalenia ogólne:

a) ustala się możliwość przebudowy istniejących i budowy nowych przyłączy, sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej niezbędnych dla obsługi terenów objętych planem, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,

b) dopuszcza się przebudowę istniejących i budowę nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenów objętych planem, wyłącznie w przypadku, gdy nie ograniczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu.

2) Ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia w wodę:

a) ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców z sieci wodociągowej znajdującej się w obszarze objętym planem lub poza tym obszarem, poprzez przyłącza wodociągowe o przekroju nie mniejszym niż Ø32 mm, lub budowę sieci wodociągowej o przekroju nie mniejszym niż Ø50 mm,

b) ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych poprzez sieć wodociągową przeciwpożarową o przekroju nie mniejszym niż Ø100 mm.

3) Ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:

a) ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych do kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w obszarze objętym planem lub poza tym obszarem, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej poza obszarem objętym planem, poprzez przyłącza lub budowę sieci kanalizacyjnej o przekroju nie mniejszym niż Ø160 mm dla kanalizacji grawitacyjnej lub Ø 90 mm dla kanalizacji tłocznej,

b) w terenie nie objętym zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej dopuszcza się:

- do czasu jego realizacji tymczasowe odprowadzanie ścieków do szczelnych bezodpływowych zbiorników z nakazem ich opróżniania i transportu ścieków taborem asenizacyjnym do stacji zlewnych lub oczyszczalni ścieków,

- odprowadzanie ścieków komunalnych do indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

4) Ustalenia w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) ustala się ujmowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu drogi w szczelne systemy kanalizacyjne zamknięte o średnicach kanałów nie mniejszych niż Ø160 mm lub w systemy otwarte wraz z odprowadzeniem do odbiornika ścieków spełniających wymagane standardy czystości.

5) Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego i projektowanego układu sieci elektroenergetycznych średniego napięcia oraz sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia zasilanych ze stacji transformatorowych znajdujących się poza obszarem objętym planem,

b) ustala się możliwość budowy stacji transformatorowych i sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,

c) ustala się zasadę budowy nowych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz rozbudowy i przebudowy istniejących sieci średniego i niskiego napięcia liniami napowietrznymi, liniami napowietrznymi izolowanymi lub liniami kablowymi ziemnymi.

6) Ustalenia w odniesieniu do sieci gazowych:

a) ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącego i projektowanego układu sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia, znajdującego się w obszarze objętym planem lub poza tym obszarem, poprzez przyłącza lub budowę sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia,

7) Ustalenia w odniesieniu do sieci teletechnicznych:

a) ustala się zapewnienie łączności telefonicznej z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń teletechnicznych, znajdującego się w obszarze objętym planem lub poza tym obszarem.

8) Ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia w energię cieplną:

a) ustala się ogrzewanie budynków poprzez indywidualne lub grupowe źródła ciepła z zastosowaniem:

- systemów grzewczych opartych o spalanie paliw w urządzeniach o sprawności energetycznej powyżej 80%,

- nośników energii wykorzystujących energię elektryczną,

- urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW,

- kominków opalanych drewnem jako dodatkowego źródła ogrzewania obiektów.

§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów objętych planem.

§ 14. Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 5%.

Rozdział III.
Przepisy końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/26/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 r.

- Rysunek Planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/26/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Wschód w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela.

Do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. – Wschód w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela

wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03.09.2014 r. do 01.10.2014 r. nie wniesiono żadnych uwag i wniosków:

1) na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

2) w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 39 i art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

Termin składania uwag upłynął dnia do dnia 16.10.2014 r.

Rada Miejska w Tarnowskich Górach stwierdza brak uwag wymagających rozstrzygnięcia łącznie z uchwaleniem zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. – Wschód w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/26/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisanych w zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Wschód w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela.

Działając na podstawie art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) Rada Miejska w Tarnowskich Górach przyjmuje poniższe rozstrzygnięcie. Szacunkowe kwoty zawiera "Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu", będąca integralną częścią dokumentacji planistycznej.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy i są skutkiem uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Wschód w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela, obejmują uzupełnienia sieci infrastruktury technicznej sieciowej i drogowej.

2. Opis sposobu realizacji inwestycji wykazanych w ust. 1:

a) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej oraz ochronie środowiska,

b) sposób realizacji inwestycji określonych w ust. 1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określoną w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 wraz z późn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu.

3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 wraz z późn. zm.).

4. Zadania wymienione w ust. 1 finansowane będą z:

a) budżetu gminy,

b) funduszy pomocowych (dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne),

c) partnerstwa publiczno – prywatnego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »