Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.0331.49-11.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice; Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Arka” w punkcie katechetycznym działającym w Gliwicach przy ul. Krupniczej 13

Tekst pierwotny

§ 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Arka” w sprawie zorganizowania nauki religii w roku szkolnym 2014/2015 w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Krupniczej 13 dla 41 uczniów szkół prowadzonych przez Gliwice, Pyskowice, Świętochłowice, Zabrze, Powiat Gliwicki, Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne – wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia, o których mowa w § 2 związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Arka”, w wymiarze 10/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Gimnazjalnych
w Gliwicach, przy ul. Ziemowita 12. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Krupniczej 13.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Miasto Gliwice obejmują:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Gmina Pyskowice ponosi koszty zatrudnienia określone w ust. 1 proporcjonalnie dla 1 ucznia z terenu Pyskowic, tj. 0,01 tych kosztów.

§ 3. 1. Średnie miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 2 wynoszą 35,88 złotych w roku szkolnym 2014/2015. Kalkulację planowanych kosztów poniesionych przez Miasto Gliwice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Arka”, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Gmina Pyskowice zobowiązuje się przekazywać Miastu Gliwice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów, tj. 430,51 złotych za okres od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

3. Gmina Pyskowice zobowiązuje się przekazać jednorazowo kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2 na rachunek Miasta Gliwice, tj. ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Gliwice, nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252, po zakończonym roku szkolnym 2014/2015 do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela określonych w § 2 i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej określona w § 3 ust. 2 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2015 roku i rozliczona do dnia 31 października 2015 r. Miasto Gliwice przedstawi Gminie Pyskowice rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Arka” w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Krupniczej 13.

3. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2014/2015 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Pyskowice, to Gmina Pyskowice zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Pyskowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej w § 3 ust. 4;

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2014/2015 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Pyskowice, to Miasto Gliwice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 14 dni od daty rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 na konto przekazującego dotację. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Gliwice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

§ 5. 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Arka” w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Krupniczej 13 – za okres od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

2. Termin końcowego rozliczenia zadań, o których mowa w ust. 1 strony ustalają na dzień nie później niż 31 października 2015 roku.

§ 6. 1. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

Burmistrz Miasta Pyskowice


Wacław Kęska


Załącznik do Porozumienia Nr ED.0331.49-11.2014
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia zwi ą zanego z nauczaniem religii Kościola Zielonoświątkowego Zbór „Arka" w punkcie katechetycznym działającym w Gliwicach przy ul. Krupniczej 13.

KALKULACJA KOSZTÓW

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT ZATRUDNIENIA

KOSZT ZATRUDNIENIA W OKRESIE IX 2013 - VIII 2014

LP

ORGAN PROWADZĄCY

LICZBA UCZNIÓW

CZĘŚĆ WYMIARU ETATU PRZYPADAJĄCA NA ORGAN PROWADZĄCY

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT PRZYPADAJĄCY NA POSZCZEGÓLNY ORGAN PROWADZĄCY

OGÓŁEM KOSZTY

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

RAZEM

1

GLIWICE

29

0,40

1 435,06

17 220,53

1 062,21

57,66

192,51

27,44

95,24

1 435,06

12 746,50

691,89

2 310,07

329,25

1 142,82

17 220,53

2

PYSKOWICE

1

0,01

35,88

430,51

26,56

1,44

4,81

0,69

2,38

35,88

318,66

17,30

57,75

8,23

28,57

430,51

3

ŚWIĘTOCHŁOWICE

1

0,01

35,88

430,51

26,56

1,44

4,81

0,69

2,38

35,88

318,66

17,30

57,75

8,23

28,57

430,51

4

ZABRZE

7

0,10

358,77

4 305,15

265,55

14,42

48,13

6,86

23,81

358,77

3 186,63

172,98

577,52

82,31

285,71

4 305,15

5

POWIAT GLIWICKI

1

0,01

35,88

430,51

26,56

1,44

4,81

0,69

2,38

35,88

318,66

17,30

57,75

8,23

28,57

430,51

6

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne

2

0,03

107,63

1 291,53

79,67

4,32

14,44

2,06

7,14

107,63

955,99

51,89

173,25

24,69

85,71

1 291,53

RAZEM

41

0,56

2 009,10

24 108,74

1 487,11

80,72

269,51

38,43

133,33

2 009,10

17 845,10

968,66

3 234,09

460,94

1 599,95

24 108,74

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe