Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 17/III/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),  uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 379/XXX/2013 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany dochodów budżetu gminy o kwotę

(-)465 709,51 zł

do ogólnej kwoty dochodów
w tym:

30 830 537,97 zł

1/ bieżące w kwocie
z tego:

(-)262 400,00 zł

a) wpływy z różnych opłat

12 600,00 zł

b) wpływy z różnych dochodów

(-)257 000,00 zł

c) dotacja z EFS „Razem w Przedszkolu”

(-)30 000,00 zł

d) wpływy z wynajmu pomieszczeń

6 000,00 zł

e) wpływy z wpłat innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących

6 000,00 zł

2/ majątkowe w kwocie
w tym:

(-)203 309,51 zł

a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.


(-)61 309,51 zł

b) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego

(-)75 000,00 zł

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich


30 000,00 zł

d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców - instalacje solarów)


(-) 97 000,00 zł

§ 2.

Dokonać zmiany wydatków budżetu gminy o kwotę

(-)612 463,33 zł

do ogólnej kwoty wydatków
w tym:

32 279 919,77 zł

1/ bieżące w kwocie
z tego:

18 996,00 zł

a) wydatki jednostek budżetowych

32 938,33 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 323,87 zł
28 614,46 zł

b) dotacje na zadania bieżące

(-)13 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

(-)1 021,05 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


78,72 zł

2/ majątkowe w kwocie
z tego

(-)631 459,33 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych

(-)631 459,33 zł

(-)792 459,33 zł

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 4.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dodonać zmiany planu przychodów o kwotę
w tym:

(-)146 753,82 zł

a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych


(-)0,83 zł

b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych

(-)146 752,99 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy wynosi,
którego źródłem finansowania są:

1 449 381,80 zł

a) zaciągnięte pożyczki w kwocie

524 441,02 zł

b) zaciągnięte kredyty w kwocie

924 940,78 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/III/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/III/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 17/III/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 17/III/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe