Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. 1. Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 41.757.536,49

w tym:

- dochody bieżące 38.355.369,96

- dochody majątkowe 3.402.166,53

jak w Tabeli Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w pkt. 1 obejmuje:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.012.100,00 zł, jak w Tabeli Nr 3

b) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 1.000

c) dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000

d) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800.000,00 .

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 43.303.074,63 jak w Tabeli Nr 2.

2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł.

3. Wydatki, o których mowa w pkt. 1 przeznacza się na:

a) wydatki bieżące kwotę 33.186.566,57 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych 26.336.506,21 , w tym:

- -- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.817.624,00

- -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.518.882,21

- dotacje na zadania bieżące 2.866.300,00 jak w Załączniku Nr 1, w tym:

- -- dotacje dla instytucji kultury 2.160.000,00 jak w Tabeli Nr 7

- -- pozostałe dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 667.500,00

- -- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38.800,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.440.506,40

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 283.253,96

- wydatki  na  obsługę  długu  jednostki samorządu terytorialnego 260.000,00

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym 0

b) wydatki majątkowe kwotę 10.116.508,06 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.116.508,06 zł, w tym:

- -- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 3.731.508,06

- zakup i objęcie akcji i udziałów 0

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0

4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 2.012.100,00 jak w Tabeli Nr 4.

5. Ustala się plan wydatków w kwocie 250.000 zł, w tym:

- 192.047,00 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki w rozdziale 85154),

- 1.000,00 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii (wydatki w rozdziale 85153) oraz

- 56.953,00 na realizację zadań Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny - filia w Siewierzu (wydatki w rozdziale 85203).

6. Ustala się plan wydatków w kwocie 800.000,00 na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.545.538,14 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.545.538,14 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody Gminy w kwocie 5.281.717,58 zł, w tym:

- 595.538,14 zł – z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych

- 686.179,44 zł - z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- 4.000.000,00 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.736.179,44 , w tym:

- 3.050.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

- 686.179,44 zł z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy jak w Tabeli Nr 5.

§ 6. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego na rok 2015 w wysokości 4.994.000 i plan kosztów w wysokości 4.994.000 jak w Załączniku Nr 2.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 65.000 zł.

2. Ustala się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w Tabeli Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w Tabeli Nr 8.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2015 roku na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00

- finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 4.686.179,44

§ 10. 1. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym pomniejszają wykonanie wydatków budżetu w tym roku.

2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu.

3. Ze środków publicznych będących w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych mogą być udzielone pracownikom tych jednostek zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakupu towarów, materiałów oraz zapłatę za wykonane usługi.

4. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielone zaliczki stałe na cały rok budżetowy.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Siewierz do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków

3. zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.500.000,00

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.545.538,14

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku

Rozdział

Nazwa

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Rodzaj dotacji

Sektor finansów

40002

Dostarczanie wody

-

1.689.000,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

tak

01009

Spółki wodne

50.000,00

-

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

nie

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

330.000,00

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

tak

75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

12.000,00

-

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

nie

80104

Przedszkola

280.000,00

-

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

nie

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

1.800,00

-

dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

tak

90001

Gospodarka odpadami

-

21.000,00

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

nie

90002

Gospodarka odpadami

20.000,00

-

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

nie

90003

Oczyszczanie miast i wsi

37.000,00

-

dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

tak

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

-

21.000,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

nie

90095

Pozostała działalność

3.500,00

-

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

nie

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

1.250.000,00

-

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

tak

92116

Biblioteki

660.000,00

-

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

tak

92195

Pozostała działalność

89.000,00

-

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

nie

92604

Instytucje kultury fizycznej

250.000,00

-

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

tak

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

213.000,00

-

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

nie

Razem

2.866.300,00

2.061.000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2015

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

w tym: dotacje z budżetu gminy

Suma (3+4)

Koszty

Wpłaty do budżetu

Stan środków obrotowych na koniec roku

Suma (7+8+9)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.1.


I. Zakłady budżetowe
Zakład Usług Wodnych
i Kanalizacyjnych w Siewierzu
270.000
4.994.000

1.689.000

5.264.000
4.994.000

-

270.000
5.264.000

Razem

270.000

4.994.000

1.689.000

5.264.000

4.994.000

-

270.000

5.264.000


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2014

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział

Rodział

Paragraf

Treść

Po zmianie

750

Administracja publiczna

49 904,00

75011

Urzędy wojewódzkie

49 904,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

49 904,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 100,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 100,00

752

Obrona narodowa

600,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

600,00

852

Pomoc społeczna

1 958 496,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 939 512,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 939 512,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 184,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 184,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16 800,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

16 800,00

Razem:

2 012 100,00


Tabela Nr 4 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział

Rodział

Paragraf

Treść:

Po zmianie

750

Administracja publiczna

49 904,00

75011

Urzędy wojewódzkie

49 904,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 049,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 806,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 190,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

859,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 100,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 590,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

444,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

66,00

752

Obrona narodowa

600,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

852

Pomoc społeczna

1 958 496,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 939 512,00

3110

Świadczenia społeczne

1 823 021,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

60 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 491,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 184,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2 184,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 800,00

Razem:

2 012 100,00


Tabela Nr 5 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Planowane wydatki na projekty realizowane przy udziale środków unijnych

Poz.

Nazwa projektu

Jednostka  realizująca projekt

Dział
Rozdział

Wydatki
w 2015 roku

1.

Przebudowa sieci wodociągowych w sołectwach południowej części Gminy Siewierz

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

400
40002

3.000.000,00 zł

2.

Budowa zintegrowanego przystanku przesiadkowego

UMiG Siewierz

600
60095

30.000,00 zł

3.

Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz

UMiG Siewierz

630
63095

430.508,06 zł

4.

Erasmus+ „Let’s Break The Ice With School”

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

801
80101

40.000,00 zł

5.

Erasmus+ „The healthier the happier”

Zespół Szkół w Brudzowicach

801
80101

30.000,00 zł

6.

Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz

UMiG Siewierz

801
80101

133.183,00 zł

7.

Projekty partnerskie Comenius „Uczenie się przez całe życie”

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu

801
80101

12.453,00 zł

8.

Projekty partnerskie Comenius „Uczenie się przez całe życie”

Zespół Szkół w Siewierzu

801
80110

7.973,00 zł

9.

Aktywność to szansa na przyszłość

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu

852
85219

59.644,96 zł

10.

Zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego – budowa parku miejskiego w Siewierzu

UMiG Siewierz

900
90004

280.000,00 zł

11.

Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Siewierz

UMiG Siewierz

900
90095

200.000,00 zł

12.

Przebudowa stadionu sportowego KS Niwy Brudzowice – etap III

UMiG Siewierz

926
92601

770.000,00 zł

13.

Budowa siłowni terenowych w Gminie Siewierz w miejscowościach: Żelisławice, Wojkowice Kościelne, Gołuchowice, Leśniaki i Kuźnica Warężyńska

UMiG Siewierz

926
92601

332.000,00 zł

Razem

5.325.762,02 zł


Tabela Nr 6 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Plan finansowy dochodów, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na rok 2015

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

Kwota

DOCHODY

900

90019

0570

Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

10.000,00

0580

Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

10.000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

45.000,00

RAZEM

65.000,00

WYDATKI

900

90001

6230

Dofinansowanie do zadań ekologicznych dla osób fizycznych

15.000,00

90002

2830

Dofinansowanie do zadań ekologicznych dla osób fizycznych

10.000,00

90003

4300

Likwidacja dzikich wysypisk

8.000,00

90004

4210

Zakup platformy pod bocianie gniazdo

2.500,00

4300

Urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew

11.000,00

90005

6230

Dofinansowanie do inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych

15.000,00

2820

Dotacja dla stowarzyszenia propagująca zachowania ekologiczne

3.500,00

RAZEM

65.000,00


Tabela Nr 7 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Podział dotacji dla instytucji kultury w 2015 roku

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Forma organizacyjno –                        prawna

Kwota dotacji

1.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna
w Siewierzu

Instytucja  kultury

660.000,00 zł

2.

Miejsko – Gminne Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Siewierzu

Instytucja  kultury

1.500.000,00 zł

Razem

2.160.000,00 zł


Tabela Nr 8 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan dochodów

Plan wydatków

710

Działalność usługowa

1.000,00 zł

1.000,00 zł

71035

Cmentarze

1.000,00 zł

1.000,00 zł

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1.000,00 zł

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00 zł

852

Pomoc społeczna

1.800,00 zł

85220

Obrona cywilna

1.800,00 zł

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1.800,00 zł


1.000,00 zł


2.800,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe