Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 33/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 150), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 548/LII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy ( Dz. Urz Woj. Śl. z dnia 2 września 2014 r., poz. 4427)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr 33/III/2014
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zał

Przewodniczący Rady Miejskiej


Gabriel Podbioł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe