Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr SOI.2.2015 Prezydenta Miasta Gliwice; Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 2 stycznia 2015r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Tekst pierwotny

§ 1. 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim prowadzonego przez Gminę Chełm Śląski, zwanego dalej ,,Zespołem”.

2. Kształcenie uczniów, o których mowa w ust 1. realizowane będzie w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach ul.Okrzei 20 , zwanym dalej ,, GCE”.

§ 2. 1. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną objęci kształceniem wynosi 9 uczniów.

2. Wszelkich uzgodnień dotyczących strony organizacyjnej przedmiotowego kształcenia dokonują pomiędzy sobą dyrektor Zespołu z dyrektorem GCE.

3. O każdej zmianie ilości uczniów objętych kształceniem dyrektor Zespołu powiadomi Gminę Chełm Śląski oraz dyrektora GCE.

§ 3. 1. Koszt szkolenia 1 ucznia na czterotygodniowym kursie organizowanym w GCE w Gliwicach wynosi 400,00 zł.

2. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się do udzielenia Miastu Gliwice dotacji celowej na kształcenie uczniów, o których mowa w § 1. w kwocie łącznej nieprzekraczającej kwoty 3.600,00 zł ( słownie: trzy tysiące sześćset złotych) odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursu, o którym mowa w ust.1.

3. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się przekazać środki finansowe na rachunek Miasta Gliwice : 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w Gliwicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania specyfikacji - wykazu uczniów uczestniczących w kształceniu.

4. GCE przekazuje specyfikację Gminie Chełm Śląski informującą o ilości uczniów uczestniczących w kursie w okresach miesięcznych.

5. W przypadku braku zapłaty, w terminie określonym w ust.3 zostaną naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

6. Miasto Gliwice przekaże Gminie Chełm Śląski rozliczenie dotacji w terminie do dnia 15 lipca 2015 r .

§ 4. 1. W przypadku skierowania do przeszkolenia w GCE w Gliwicach większej liczby uczniów niż określona w § 2 ust.1 porozumienia, przekazanie środków finansowych należnych z tego tytułu Miastu Gliwice , nastąpi po podpisaniu aneksu do porozumienia.

2. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto nie obciąży Gminy kosztem kształcenia ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w §1.

3. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto obciąży Gminę kosztem kształcenia ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 1.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 02 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

§ 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 7. Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Miasta Gliwice.

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

Wójt Gminy


Stanisław Jagoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe