Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 16/III/2014 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 30 grudnia 2014r.

Uchwala Budżetowa Gminy i Miasta Koziegłowy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211,212,214,215,216,217,218,220,221,222,235,236,237,239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku , poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 48 112 113,05 zł.

w tym :

1) bieżące w wysokości 39 297 458,80 zł. w tym 535 676,38 zł. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) majątkowe w wysokości 8 814 654,25 zł. w tym 5 804 262,75 zł. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu 2015 roku w wysokości 52 665 455,63 zł. z czego :

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę 35 404 239,34 zł. z tego ;

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 25 899 165,66 zł. z tego ;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 472 829,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 426 336,66 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 2 601 889,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 627 061,30 zł.

d) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , 736 123,38 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 540 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 17 261 216,29 zł. z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 130 724,04 zł. w tym ; wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , 6 511 229,73 zł.

- dotacje celowe dla Gminy Poraj i Żarki w ramach wspólnej realizacji projektu 130 492,25 zł.

§ 3. Dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2015 rok wynoszą 48 112 113,05 zł, wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2015 rok 52 665 455,63 zł. Deficyt budżetu na 2015 rok wynosi 4 553 342,58 zł, planowany do pokrycia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem bankowym.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 w wysokości 17 130 724,04 zł. jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 2015 roku w wysokości 6 391 107,44 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 837 764,86 zł. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2015 roku kredytów i pożyczek w wysokości 7 391 107,44 zł z czego :

1) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 686 570,64 zł i pożyczek 1 704 536,80 zł na pokrycie rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku oraz deficytu budżetu 2015 roku.

2) z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań :

1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 1 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy , w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu .

2) z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. dochody w kwocie 222 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 219 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały .

2. dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 40 000,00 zł. , wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 45 000,00 zł. jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały .

3. dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane , jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 633 280,00 zł. , wydatki na gospodarkę odpadami 1 633 280,00 zł. , jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości

2 732 381,25 zł. , jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

1. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami , łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz zmianami w planie zadań inwestycyjnych , nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych .

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie .

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku .

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

LIMITY


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

ROZCHODY


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ SPRZEDAZY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

DOTACJE CELOWE


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

DOTACJE UDZIELONE


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

GOSPODARKA ODPADAMI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe