Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalety

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

1. Określić kryteria i punktację kryteriów do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalety, w sposób następujący:

1) kandydat, którego oboje rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym - 32 punkty,

2) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu - 16 punktów,

3) kandydat, który będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej (8 i więcej godz. dziennie) - 8 punktów,

4) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola - 4 punkty,

5) kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola - 2 punkty,

6) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim - 1 punkt.

2. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest potwierdzane oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych o miejscu pracy, studiów lub nauki.

3. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 do 6, jest potwierdzane oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe