Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 36/ZPS/2015 Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015 r., w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zakon Kamilianów w Zabrzu, ul. Cisowa 6

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 1 i 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tj. Dz.U.z 2013 r., poz. 182, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2015 r., w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zakon Kamilianów w Zabrzu, ul. Cisowa 6 w wysokości: 3 437,00 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Zabrze


Małgorzata Mańka-Szulik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe