Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 29 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm.) przedkładam Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie z działalności w 2014 roku Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwanej dalej "Komisją"

I. Podstawy organizacyjno - prawne działalności "Komisji"

1. Skład osobowy "Komisji" powołanej przez Prezydenta Miasta Tychy zarządzeniem Nr 0050/62/13 z dnia 14 marca 2013 r. w okresie sprawozdawczym został uaktualniony, ze względu na zmiany na stanowiskach: Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tychach oraz Naczelnika Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/287/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.).

2. W 2014 roku w pracach "Komisji" uczestniczyli:

- Andrzej Dziuba

- Przewodniczący Komisji - Prezydent Miasta Tychy;

- Karolina Chemicz

- Przedstawiciel Rady Miasta Tychy;

- Lidia Gajdas

- Przedstawiciel Rady Miasta Tychy;

- Czesław Oskierko

- Janusz Sojka

- sekretarz "Komisji", Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tychy;
- sekretarz "Komisji", Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tychy;

- Dariusz Nowak

- Komendant Miejski Policji w Tychach;

- Sławomir Wojtylak

- I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach;

- Agata Słuszniak

- Prokurator Rejonowy w Tychach;

- Kazimierz Utrata

- Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach;

- Ryszard Polcyn

- Komendant Straży Miejskiej w Tychach;

- Katarzyna Ptak

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

- Marian Braszczok

- Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych w Tychach;

- Izabela Rodak

- Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tychach;

- Wojciech Łyko

- Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach;

- Marianna Feith

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach;

- Marcin Staniczek

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach;

- Krystyna Rumieniuch

- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy;

- Halina Nierychły

- Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Tychy;

- Joanna Kudela

- Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy;

- Henryk Drozdek

- Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy;

- Grażyna Loth

- Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy;

- Iwona Ciepał

- Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy
z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy.

- Mariusz Węgrzyn

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tychach

- Grzegorz Gołdynia

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

- Tadeusz Hapeta

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach

oraz inne zaproszone osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje w zakresie omawianych zagadnień.

3. Do zadań" Komisji" w 2014 roku należało:

- ocena zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- opiniowanie pracy policji i innych miejskich służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych, wykonujących na terenie miasta zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- opiniowanie projektów programów współdziałania policji, służb miejskich, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie zadań zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa publicznego i porządku;

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań wynikających z oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Tychy.

4. Charakterystyka składu personalnego oraz kompetencji członków "Komisji"

- W pracach "Komisji" uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych służb, inspekcji i straży oraz osoby wyróżniające się wiedzą i cieszące się osobistym autorytetem a także zaufaniem publicznym wśród miejscowej społeczności, będące specjalistami w zakresie dotyczącym zagadnień porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania zjawisk patologii społecznych i zapobiegania bezrobociu.

- Skład osobowy "Komisji", złożony z przedstawicieli służb mundurowych, prokuratury, oraz specjalistów z dziedziny spraw komunalnych, zapewniał na każdym posiedzeniu możliwość omawiania i analizowania bieżących zdarzeń związanych z przeciwdziałaniem przestępczości kryminalnej, zapobieganiem przestępczości i demoralizacji nieletnich, poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomani oraz bezdomności, zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w rejonie imprez masowych, poprawą bezpieczeństwa w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak klęski żywiołowe, katastrofy budowlane i drogowe, epidemie oraz akty terrorystyczne.

5. Koszty działania "Komisji"

Obsługę administracyjno - biurową realizowano, w ramach zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tychy. Posiedzenia "Komisji" odbywały się w obiektach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tychy. Członkowie "Komisji" za udział w posiedzeniach nie otrzymywali wynagrodzenia. W związku z powyższym na działalność "Komisji" w 2014 roku z budżetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów finansowych.

II. Wyszczególnienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych przez "Komisję" w 2014 roku

1. Posiedzenie " Komisji" w dniu 28 marca 2014 r.

Posiedzenie "Komisji" odbyło się w siedzibie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach przy Al. Niepodległości 230. W posiedzeniu uczestniczyło 21 osób. Przebieg posiedzenia "Komisji" odbył się zgodnie z przyjętym porządkiem. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji - Prezydent Miasta Tychy Pan Andrzej Dziuba. Na wstępie dokonano przyjęcia planu pracy "Komisji" na rok 2014 oraz protokołu z posiedzenia z dnia 6 grudnia 2013 r. Nie zgłoszono żadnych uwag do w/w dokumentów i jednogłośnie dokonano ich przyjęcia. Zgodnie z porządkiem posiedzenia Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Pan Wojciech Łyko złożył sprawozdanie z realizacji planu "Akcji zima". Ponadto złożył informację o planowanych remontach dróg w obrębie ulic Towarowej, Wyszyńskiego, Paproci i innych oraz kontynuacji przebudowy DK1 i parkingów wielopoziomowych. Przewodniczący Komisji - Prezydent Miasta Tychy Pan Andrzej Dziuba przyjął roczne sprawozdania z działalności w 2013 roku od Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Komendanta Straży Miejskiej w Tychach, Prokuratora Rejonowego w Tychach. Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Henryk Drozdek oraz Kierownik Referatu Inżynierii Ruchu Pan Artur Kruczek przedstawili "Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Tychy za rok 2013". Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Tadeusz Hapeta przedłożył informacje w sprawie wystąpienia zagrożenia afrykańskim pomorem świń na terenie kraju oraz przedstawił planowane działania w wypadku zaistnienia zagrożenia na terenie miasta Tychy. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach Pan Kazimierz Utrata zgłosił wniosek o uwzględnienie przy przebudowie trasy DK 1 konieczności zapewnienia możliwości przejazdu dla służb ratowniczych pomiędzy przeciwległymi pasami ruchu. Radna Miasta Tychy Pani Lidia Gajdas złożyła podziękowania Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Komendantowi Miejskiemu Policji w Tychach i Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów za wsparcie akcji miasta organizowanych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wzrostu świadomości w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

2. Posiedzenie " Komisji" w dniu 27 czerwca 2014

Posiedzenie "Komisji" odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach przy ulicy Parkowej. W posiedzeniu uczestniczyło 17 członków "Komisji" zaproszonych na posiedzenie. Przebieg posiedzenia "Komisji" odbył się zgodnie z przyjętym porządkiem. Na wstępie dokonano przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 28 marca 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Pan Grzegorza Gołdynia przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego w mieście Tychy za rok 2013 oraz omówił wyniki badania przydatności wody do kąpieli w zbiorniku Paprocany .Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Pani Iwona Ciepał przedstawiła ofertę dotyczącą organizacji przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych w ramach programu "Lato w mieście - 2014. Komendant Miejski Policji Pan Dariusz Nowak oraz Komendant Straży Miejskiej w Tychach Pan Ryszard Polcyn przedstawili plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w mieście w sezonie letnim. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Marcin Staniczek dokonał prezentacji przygotowania bazy rekreacyjno - sportowej do sezonu letniego 2014.

3. Posiedzenie " Komisji" w dniu 19 września 2014 roku.

Posiedzenie "Komisji" odbyło się na terenie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach przy Al. Niepodległości 230. W posiedzeniu uczestniczyło 24 członków "Komisji" zaproszonych na posiedzenie. Przebieg posiedzenia "Komisji" odbył się zgodnie z przyjętym porządkiem. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji - Prezydent Miasta Tychy Pan Andrzej Dziuba. Na wstępie dokonano przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 27 czerwca 2014 r. Nie zgłoszono żadnych uwag do protokółu z poprzedniego posiedzenia i jednogłośnie dokonano jego przyjęcia. Następnie Przewodniczący Komisji dokonał wręczenia "Aktu powołania" do składu "Komisji" Naczelnikowi Wydziału Zarządzania i Bezpieczeństwa Panu Januszowi Sojce, Pierwszemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tychach Panu Sławomirowi Wojtylakowi oraz Naczelnikowi Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Grażynie Loth. Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Pani Gabriela Niedziela przedłożyła informacje dotyczące stanu zagrożenia gorączką krwotoczną Ebola na terenie miasta Tychy oraz omówiła objawy, leczenie i zapobieganie wystąpieniu epidemii choroby. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Mariusz Węgrzyn przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa budowlanego na terenie miasta Tychy, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z niedokończonego obiektu obok Centrum Handlowo-Usługowego położonego przy Al. Jana Pawła II w Tychach oraz wiat znajdujących się na terenie Śląskiej Giełdy Kwiatowej. Naczelnik Wydziału Zarządzania i Bezpieczeństwa Pan Janusz Sojka przedstawił stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Tychy. Naczelnik Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Grażyna Loth przedłożyła informację o stanie utrzymania cieków wodnych znajdujących się na terenie miasta będących w administracji Urzędu Miasta Tychy, które mają istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa powodziowego miasta. Pani Karolina Chemicz - Radna Miasta Tychy złożyła wolny wniosek w sprawie usunięcia wysypiska urządzeń wielkogabarytowych przy Małej Alei Róż w Tychach w okolicach Trzech Stawów.

4. Posiedzenie " Komisji" w dniu 9 grudnia 2014 r.

Posiedzenie "Komisji" odbyło się na terenie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach przy Al. Niepodległości 230. W posiedzeniu uczestniczyło 15 członków "Komisji" zaproszonych na posiedzenie. Przebieg posiedzenia "Komisji" odbył się zgodnie z przyjętym porządkiem. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji - Prezydent Miasta Tychy Pan Andrzej Dziuba. Na wstępie dokonano przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 19 września 2014 r. Nie zgłoszono żadnych uwag do protokółu z poprzedniego posiedzenia i jednogłośnie dokonano jego przyjęcia. Pan Wojciech Łyko Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (MZUiM ) przestawił stan przygotowania MZUiM do Akcji Zima 2014/2015. Pan Dyrektor poinformował, że od 30 listopada wszystkie firmy działające w ramach Akcji zima są w gotowości do działania. Pan Komendant Straży Miejskiej w Tychach przedstawił zadania jakie stoją przed strażą miejska w czasie prowadzenia działań w okresie zimowym. Główny wysiłek zostanie położony na prowadzenie monitoringu osób bezdomnych wraz Policją i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ,sprawdzanie stanu odśnieżenia chodników oraz ośnieżania dachów budynków wielkopowierzchniowych. Pan Komendant Miejski Policji w Tychach przedstawił stan przygotowani policji w Tychach do działań w ramach akcji zima. Poinformował ,że policja będzie się skupiać na zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielaniu pomocy osobom bezdomnym. Pani Naczelnik Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Grażyna Loth przedłożyła informacje w zakresie przygotowań służb miejskich do akcji zima w oparciu o zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie Akcji Zima 2014/2015. Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przestawiła stopień przygotowań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do zimy. Na wniosek pana Komendanta Miejskiego Policji w Tychach zostało przestawione i omówione przez Prezydenta Miasta kalendarium imprez masowych planowanych w na rok 2015 w mieście Tychy.

III. Informacje uzupełniające

1. Wszystkie dokumenty związane z działalnością "Komisji" w 2014 roku, takie jak: protokoły z posiedzeń, listy obecności, raporty oraz złożone do protokołu notatki znajdują się do wglądu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miasta Tychy, w teczce spraw oznaczonych numerem 5511.

2. Sprawy związane z obsługą biurową prowadzi inspektor Małgorzata Bujała - Samonek.

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe