Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 12 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38b. ust. 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) przedkładam Radzie Miejskiej w Jaworznie roczne sprawozdanie z działalności w 2014 roku "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie", zwanej dalej Komisją.

Zgodnie z intencją ustawodawcy Komisja stanowi przede wszystkim organ opiniodawczo - doradczy Prezydenta Miasta w opracowaniu i realizacji lokalnej strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Zasięgając opinii Komisji Prezydent Miasta realizuje ustawowe zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz sprawuje nadzór nad realizowanymi zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Z powodu wygaśnięcia kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej zarządzeniem
Nr ZK.0050.9.2011 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 6 kwietnia 2011 roku w dniu 17 czerwca 2014 roku zarządzeniem Nr ZK.0050.202.2014 Prezydenta Miasta Jaworzna powołano nową Komisję, w składzie:

1) Silbert Paweł- Prezydent Miasta Jaworzna - Przewodniczący Komisji,

2) Starzycki Dariusz - I Zastępca Prezydenta Miasta,

3) Burczy Mariusz - Radny Rady Miejskiej w Jaworznie,

4) Chudzikiewicz Wacław - Radny Rady Miejskiej w Jaworznie,

5) Piątek Zbigniew - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego,

6) Głowacz Wojciech - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie,

7) Pacyniak Piotr - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie,

8) Kmak Paweł- przedstawiciel Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie,

9) Bojęś Krystyna - przedstawiciel Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,

10) Zięba Artur - przedstawiciel Straży Miejskiej w Jaworznie,

11) Nowak Bartosz - przedstawiciel Referatu Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie,

12) Smalcerz Czesław - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie,

13) Sobańska Lilianna - Prokurator Rejonowy w Jaworznie,

14) Bednarek Paweł- Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Wacława Chudzikiewicza na początku obecnego roku Prezydent Miasta zwróci się do Przewodniczącego Rady Miejskiej o delegowanie do składu Komisji nowego radnego.

Do głównych zadań realizowanych przez Komisję w 2014 roku należało:

- dokonywanie okresowych ocen zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- opiniowanie pracy Policji i innych miejskich służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców;

- opiniowanie i rekomendowanie projektu budżetu w zakresie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć zmierzających do poprawy porządku i bezpieczeństwa obywateli, w tym przekazanie określonych środków finansowych dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz finansowania innych przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania monitoringu wizyjnego, realizacji programów profilaktycznych i akcji informacyjnych.

Posiedzenia Komisji stanowiły forum spotkań przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, służb mundurowych, prokuratury, inspekcji i straży oraz zapewniały na każdym posiedzeniu możliwość omówienia bieżących spraw. Do najważniejszych z nich należały:

1) Zaopiniowanie rocznej pracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie oraz Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Zgodnie z planem pracy Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych na 2014 rok obie jednostki przedłożyły analizę swojej pracy za 2013 rok. Na spotkaniu funkcjonariusze szczegółowo omówili działania jakie były podejmowane podczas realizacji zadań oraz zaprezentowali osiągnięcia zdobyte w poszczególnych zakresach pracy. Zreferowane zostały także statystyki i wyniki osiągane przez te służby.

2) Przedstawienie informacji na temat przypomnienia mieszkańcom programu "Tarcza". W ramach programu został opracowany nowy harmonogram działań zmierzający do ponownego zaktywizowania mieszkańców w tematyce bezpieczeństwa. Zaprezentowane zostały dane statystyczne, prowadzone przez KMP Jaworzno, dotyczące kradzieży rowerów w mieście. Poinformowano Komisję
o prowadzonej akcji "Zabezpiecz rower przed złodziejem". Uznano, że zasadnym będzie rozbudowanie tej akcji o znakowanie rowerów, które najprawdopodobniej zostanie wprowadzenie na wiosnę 2015 roku.

3) Organizacja Festiwalu Energii pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz organizatorów imprezy. Festiwal odbył się w dniach 12 - 13 lipca na terenie Stadionu Sportowego "Victoria" przy ul. Krakowskiej 8 w Jaworznie. Członkowie Komisji zostali poinformowani o organizacji newralgicznych punktów, drogach ewakuacyjnych, sposobie zabezpieczeń zarówno przez Komendę Miejską Policji, Straż Miejską, OSP oraz wynajętą firmę ochroniarską.

4) Omówienie problemu związanego z pojawianiem się dzików na obszarach zamieszkałych w mieście od 2011 roku. Zaprezentowane zostały statystyki dotyczące odstrzału dzików z kilku ostatnich lat. Z uwagi na zagrożenie związane z pojawianiem się tych zwierząt na osiedlach mieszkaniowych zostały podpisane stosowne umowy z Kołem Łowieckim "Słonka", Górniczym Kołem Łowieckim oraz Kołem Łowieckim "Jawor", których treść zapewniała podjęcie działań zmierzających do ograniczenia tych zagrożeń. Teren miasta został podzielony na obszary patrolowane przez łowczych w/w kół łowieckich. Umowy obowiązywały od 1 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 roku, a wartość każdej z nich wyniosła 15 tys. zł. Zakres działań tych wynikających z umów obejmował odstrzał dzików, zorganizowanie żerowisk i nęcisk oraz stworzenie poletek zaporowych. Ponadto przy współpracy z kołami łowieckimi zakupiono mobilną odłownię na dziki.

5) Omówienie trasy oraz sposobów zabezpieczenia 71. wyścigu Tour de Pologne.
W dniu 6 czerwca br. do Jaworzna kolarze wjechali od strony Bukowna, następnie przejechali przez Szczakową, Górę Piasku i Warpie aż do rynku w centrum, gdzie zlokalizowana była także premia lotna. Z centrum kierowali się w stronę Katowic i w dzielnicy Łubowiec wyjechali z miasta. Wyścig zabezpieczało 31 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, 18 strażników miejskich, 34 ochotników Straży Pożarnej oraz 15 osób z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

6) Projekt budżetu miasta na 2015 r. w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Najważniejsze plany na kolejny rok to bieżąca modernizacja, naprawa i konserwacja monitoringu. Kolejne fundusze planuje się wydatkować na dodatkowe etaty dzielnicowych oraz nadgodziny dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji. W porównaniu z rokiem poprzednim etaty dzielnicowych i środki na wykup nadgodzin funkcjonariuszy KMP zostały utrzymane na ubiegłorocznym poziomie. Kolejne fundusze przeznaczone są na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego miasta oraz na modernizację obiektów OSP. W budżecie znalazły się również środki na zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną.

Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego PSP omówił plan budżetu KM PSP w Jaworznie oraz organizację przetargu na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków PSP. Projekt budżetu miasta na 2015 rok w zakresie bezpieczeństwa został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie.

7) Realizacja programu "Wyspy pomocy". Głównym założeniem programu było stworzenie sieci miejsc, w których dzieci znajdą schronienie i uzyskają pomoc w sytuacji, kiedy będą się czuły zagrożone. Swoistymi wyspami pomocy są placówki handlowe, firmy i instytucje, w których najmłodsi otrzymają niezbędne wsparcie. Przeszkoleni pracownicy wybranych punktów wiedzą, jak odpowiednio reagować i jakie kroki poczynić w zależności od problemu, z jakim zwróci się do nich dziecko.

8) Zakup stroju "Sznupka" dla Komendy Miejskiej Policji, który wspomaga funkcjonariuszy KMP Jaworzno w edukacji dzieci i młodzieży z jaworznickich szkół i przedszkoli. Podczas spotkań poruszane tematy to między innymi: jak bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować samochodem, bawić się w domu i w przedszkolu oraz jak reagować w sytuacji innych zagrożeń, m.in. gdy dziecko zaczepia osoba dorosła, czy też kiedy zauważy się pożar.

9) Organizowanie współpracy funkcjonariuszy KMP, PSP i Straży Miejskiej polegającej na wsparciu funkcjonariuszy Policji przy patrolowaniu Zalewu Sosina w okresie wakacyjnym. Pomoc ma dotyczyć głównie weekendów i dni wolnych od pracy. Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego KM PSP zwrócił uwagę na fakt, że w związku z ograniczoną liczbą strażaków pełniących służbę, nie można oddelegować ratowników do patrolowania Zalewu. Istniałaby taka możliwość, ale poza godzinami służby, co skutkowałoby koniecznością opłacenia patroli. Zaproponowano możliwość przeszkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie uzyskania uprawnień do sterowania łodzią motorową. Współpraca zostanie podjęta także z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

Oprócz planowanych posiedzeń odbyło się również kilka spotkań w podgrupach roboczych, które zajmowały się wynikłymi na bieżąco zagadnieniami, w przypadku których zwoływanie posiedzenia w pełnym składzie nie było konieczne z racji wąskiego zakresu sprawy.

Bieżąca analiza zjawisk, tendencji czy ocen oraz realizacja szeregu przedsięwzięć wskazuje, że na przestrzeni 2014 roku w dalszym ciągu następuje stabilizacja występowania niektórych zagrożeń. Bardzo dobra współpraca i podjęte działania profilaktyczne służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa, jak i samej Komisji oraz działania inwestycyjne przynoszą pozytywne efekty w postaci poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA


PAWEŁ SILBERT

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe