| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/47/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 248.760,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 777.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 102.633,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 9.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 9.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - pt. "Rozbudowa wodociągu
w Mełchowie", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i § 3 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 9 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.073.568,00 zł oraz rozchody
z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski


Objaśnienia do Uchwały Nr V/47/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Dotyczy § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 248.760,35 zł:

1.1

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6.000,00

Rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

6.000,00

w związku z uzyskaniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej za pomieszczenia użytkowane przez GOPS w Lelowie, zgodnie
z decyzją Wójta Gminy Lelów

6.000,00

1.2

W dziale 758 - żne rozliczenia

54.371,00

Rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

54.371,00

w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. Nr ST3/4750/5/2015 informującym miedzy innymi o wynikających
z ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 24 stycznia 2014 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej - (zwiększenie subwencji oświatowej)

54.371,00

1.3

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

188.389,35

Rozdziale 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80.199,00

w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
w 2015 r.

80.199,00

Rozdziale 80104 - Przedszkola

95.475,00

w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
w 2015 r.

95.475,00

Rozdziale 80195 - Pozostała dzielność

12.715,35

w związku z realizacją projektu "Tolerancja - nasz wspólny cel"
w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS"- Partnerskie Projekty Szkół

12.715,35

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy na realizację zadań własnych o kwotę 777.441,00 zł:

1.1

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

82.045,00

Rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

82.045,00

w związku ze złożonym wnioskiem o płatność w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", dotyczącym przyznania pomocy z PROW dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pt. "Budowa wodociągu Lelów - osiedle"

82.045,00

1.2

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

230.000,00

Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

230.000,00

w związku ze sprzedażą:

- nieruchomości w Białej Wielkiej, zabudowanej ruinami budynku mieszkalnego

25.000,00

- nieruchomości w Lelowie stanowiącej tereny przemysłowe

80.000,00

- nieruchomości w Lelowie, zabudowanej lokalami mieszkalnymi

z częściami wspólnymi gruntami (Dom Nauczyciela w Lelowie)

80.000,00

- nieruchomości w Lelowie zabudowanej hydrofornią

30.000,00

- działek rolnych w Gródku, Białej Wielkiej, Nakle

15.000,00

1.3

W dziale 600 -Transport i łączność

25.000,00

Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

25.000,00

w związku ze złożonym wnioskiem o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów", dotyczącym przyznania pomocy dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pt. "Budowa zatoki parkingowej w rynku w Lelowie od strony południowej wraz z odbudową chodnika od strony południowej i w części od strony wschodniej"

25.000,00

1.4

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14.810,00

Rozdziale 92195 - Pozostała działalność

14.810,00

w związku ze złożonym wnioskiem o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów", dotyczącym przyznania pomocy dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pt. "Odkryj tradycje ludowe z Zespołem Folklorystycznym Ziemi Lelowskiej - zakup strojów ludowych"

14.810,00

1.5

W dziale 926 - Kultura fizyczna

425.586,00

Rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

25.000,00

w związku ze złożonym wnioskiem o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów", dotyczącym przyznania pomocy dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pt. "Budowa siłowni zewnętrznej w Lelowie"

25.000,00

Rozdziale 92695 - Pozostała działalność

400.586,00

w związku ze złożonym wnioskiem o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii dla rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach "Odnowa
i rozwój wsi", dotyczącym przyznania pomocy dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pt. "Przebudowa stadionu sportowego
w Gminie Lelów"

400.586,00

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 102.633,35 zł, tj.:

1.1

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

94.133,35

Rozdziale 80104 - Przedszkola

27.047,00

z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów dotacji Gminie Koniecpol na terenie której dwóch wychowanków będących mieszkańcami Gminy Lelów uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola Jaś i Małgosia

12.353,00

- zwrot kosztów dotacji Gminie Niegowa na terenie której jeden wychowanek będący mieszkańcem Gminy Lelów uczęszcza do Przedszkola Publicznego w Sokolnikach

5.872,00

- zwrot kosztów dotacji Gminie Janów na terenie której trzech wychowanków będących mieszkańcami Gminy Lelów uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lgoczance

8.822,00

Rozdziale 80195 - Pozostała działalność

67.086,35

z przeznaczeniem na:

- wydatki w ramach realizacji projektu "Tolerancja - nasz wspólny cel" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS"- Partnerskie Projekty Szkół. Projekt realizowany przez Gimnazjum
w Lelowie

12.715,35

- wydatki statutowe jednostek oświatowych działających na terenie gminy

54.371,00

1.2

W dziale 852 - Pomoc społeczna

5.000,00

Rozdziale 85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

w związku ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z wydanymi decyzjami Wójta Gminy Lelów: Nr 530.FA-3.3.2014 - kwota 1.500 zł, Nr 530.FA-4.8.2014 - kwota 1.000 zł, Nr 530.FA-3.5.2014 - kwota 1.500 zł, Nr 530.FA-5.9.2014 - kwota 1.000 zł

5.000,00

1.3

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.500,00

Rozdziale 92195 - Pozostała działalność

3.500,00

z przeznaczeniem na:

- zakup stołu do tenisa stołowego dla Sołectwa Turzyn

1.000,00

- zakup sprzętu nagłaśniającego dla Sołectwa Skrajniwa

1.500,00

- wydatki w ramach udziału w Prezentacji Stołów Wielkanocnych

1.000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 9.200,00 zł, tj.:

2.1

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

9.200,00

Rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

9.200,00

w związku z zapłatą za usługi koparko-ładowarka w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2014 r. pn. "Rozbudowa wodociągu w Mełchowie". Zadanie inwestycyjne zostało wykonane
w 2014 r., natomiast faktura za w/w usługę został dostarczona
w styczniu br.

9.200,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 9.200,00 zł, tj.:

3.1

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

9.200,00

Rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

9.200,00

w związku z niższymi kosztami opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów"

9.200,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »