| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/47/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 248.760,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 777.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 102.633,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 9.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 9.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - pt. "Rozbudowa wodociągu
w Mełchowie", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i § 3 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 9 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.073.568,00 zł oraz rozchody
z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski


Objaśnienia do Uchwały Nr V/47/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Dotyczy § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 248.760,35 zł:

1.1

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6.000,00

Rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

6.000,00

w związku z uzyskaniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej za pomieszczenia użytkowane przez GOPS w Lelowie, zgodnie
z decyzją Wójta Gminy Lelów

6.000,00

1.2

W dziale 758 - żne rozliczenia

54.371,00

Rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

54.371,00

w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. Nr ST3/4750/5/2015 informującym miedzy innymi o wynikających
z ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 24 stycznia 2014 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej - (zwiększenie subwencji oświatowej)

54.371,00

1.3

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

188.389,35

Rozdziale 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80.199,00

w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
w 2015 r.

80.199,00

Rozdziale 80104 - Przedszkola

95.475,00

w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
w 2015 r.

95.475,00

Rozdziale 80195 - Pozostała dzielność

12.715,35

w związku z realizacją projektu "Tolerancja - nasz wspólny cel"
w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS"- Partnerskie Projekty Szkół

12.715,35

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy na realizację zadań własnych o kwotę 777.441,00 zł:

1.1

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

82.045,00

Rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

82.045,00

w związku ze złożonym wnioskiem o płatność w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", dotyczącym przyznania pomocy z PROW dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pt. "Budowa wodociągu Lelów - osiedle"

82.045,00

1.2

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

230.000,00

Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

230.000,00

w związku ze sprzedażą:

- nieruchomości w Białej Wielkiej, zabudowanej ruinami budynku mieszkalnego

25.000,00

- nieruchomości w Lelowie stanowiącej tereny przemysłowe

80.000,00

- nieruchomości w Lelowie, zabudowanej lokalami mieszkalnymi

z częściami wspólnymi gruntami (Dom Nauczyciela w Lelowie)

80.000,00

- nieruchomości w Lelowie zabudowanej hydrofornią

30.000,00

- działek rolnych w Gródku, Białej Wielkiej, Nakle

15.000,00

1.3

W dziale 600 -Transport i łączność

25.000,00

Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

25.000,00

w związku ze złożonym wnioskiem o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów", dotyczącym przyznania pomocy dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pt. "Budowa zatoki parkingowej w rynku w Lelowie od strony południowej wraz z odbudową chodnika od strony południowej i w części od strony wschodniej"

25.000,00

1.4

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14.810,00

Rozdziale 92195 - Pozostała działalność

14.810,00

w związku ze złożonym wnioskiem o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów", dotyczącym przyznania pomocy dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pt. "Odkryj tradycje ludowe z Zespołem Folklorystycznym Ziemi Lelowskiej - zakup strojów ludowych"

14.810,00

1.5

W dziale 926 - Kultura fizyczna

425.586,00

Rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

25.000,00

w związku ze złożonym wnioskiem o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów", dotyczącym przyznania pomocy dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pt. "Budowa siłowni zewnętrznej w Lelowie"

25.000,00

Rozdziale 92695 - Pozostała działalność

400.586,00

w związku ze złożonym wnioskiem o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii dla rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach "Odnowa
i rozwój wsi", dotyczącym przyznania pomocy dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pt. "Przebudowa stadionu sportowego
w Gminie Lelów"

400.586,00

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 102.633,35 zł, tj.:

1.1

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

94.133,35

Rozdziale 80104 - Przedszkola

27.047,00

z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów dotacji Gminie Koniecpol na terenie której dwóch wychowanków będących mieszkańcami Gminy Lelów uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola Jaś i Małgosia

12.353,00

- zwrot kosztów dotacji Gminie Niegowa na terenie której jeden wychowanek będący mieszkańcem Gminy Lelów uczęszcza do Przedszkola Publicznego w Sokolnikach

5.872,00

- zwrot kosztów dotacji Gminie Janów na terenie której trzech wychowanków będących mieszkańcami Gminy Lelów uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lgoczance

8.822,00

Rozdziale 80195 - Pozostała działalność

67.086,35

z przeznaczeniem na:

- wydatki w ramach realizacji projektu "Tolerancja - nasz wspólny cel" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS"- Partnerskie Projekty Szkół. Projekt realizowany przez Gimnazjum
w Lelowie

12.715,35

- wydatki statutowe jednostek oświatowych działających na terenie gminy

54.371,00

1.2

W dziale 852 - Pomoc społeczna

5.000,00

Rozdziale 85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.000,00

w związku ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z wydanymi decyzjami Wójta Gminy Lelów: Nr 530.FA-3.3.2014 - kwota 1.500 zł, Nr 530.FA-4.8.2014 - kwota 1.000 zł, Nr 530.FA-3.5.2014 - kwota 1.500 zł, Nr 530.FA-5.9.2014 - kwota 1.000 zł

5.000,00

1.3

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.500,00

Rozdziale 92195 - Pozostała działalność

3.500,00

z przeznaczeniem na:

- zakup stołu do tenisa stołowego dla Sołectwa Turzyn

1.000,00

- zakup sprzętu nagłaśniającego dla Sołectwa Skrajniwa

1.500,00

- wydatki w ramach udziału w Prezentacji Stołów Wielkanocnych

1.000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 9.200,00 zł, tj.:

2.1

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

9.200,00

Rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

9.200,00

w związku z zapłatą za usługi koparko-ładowarka w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2014 r. pn. "Rozbudowa wodociągu w Mełchowie". Zadanie inwestycyjne zostało wykonane
w 2014 r., natomiast faktura za w/w usługę został dostarczona
w styczniu br.

9.200,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 9.200,00 zł, tj.:

3.1

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

9.200,00

Rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

9.200,00

w związku z niższymi kosztami opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów"

9.200,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Służewska – Woźnicka

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »