Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 31/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Na terenie Miasta Kalety opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,00 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wyższa i wynosi 14,00 zł miesięcznie.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 226/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 755).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe