Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 65/VI/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie uchwały Nr III.20.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność § 2 uchwały Nr III.20.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na różnicowaniu stawki opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi ze względu na liczbę dzieci w rodzinie, co jest niezgodne z zakresem upoważnienia określonym w art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uchwała Nr III.20.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w dniu 27 lutego 2015 roku. W dniu 19 marca 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło, że przedmiotowa uchwała, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), podlega nadzorowi Izby i uchwałą Nr 64/VI/2015 wszczęło w stosunku do niej postępowanie nadzorcze.

Badanie nadzorcze przeprowadzono na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 19 marca 2015 roku, o terminie którego powiadomiono organy gminy z pouczeniem, że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, stosownie do regulacji zawartej w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Przedstawiciel gminy uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby i przedstawił motywy podjęcia przedmiotowej uchwały.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach ustaliło, co następuje:

Uchwałą Nr III.20.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Miejska w Strumieniu określiła wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawkę opłaty ustalono w wysokości 7,00 zł miesięcznie od osoby (§ 1 uchwały), natomiast jeżeli odpady nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny opłatę ustalono w kwocie 14,00 zł od osoby (§ 3 uchwały). W § 2 badanej uchwały organ stanowiący wprowadził zapis dotyczący różnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o następującej treści:

1. Stawkę opłaty określoną w § 1 różnicuje się w zależności od liczby mieszkańców :

1) 5,00 zł miesięcznie od osoby w rodzinie z trójką dzieci,

2) 4,00 zł miesięcznie od osoby w rodzinie z czwórką dzieci,

3) 3,00 zł miesięcznie od osoby z piątką dzieci,

4) 2,00 zł miesięcznie od osoby w rodzinie z szóstką dzieci i więcej.

2. Ustalone w ust. 1 stawki stosuje się do członków rodzin wielodzietnych, przez których rozumie się rodzica, w tym rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, małżonka rodzica oraz dziecka, w tym dziecka, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

3. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem z umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.",

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach badając uchwałę zważyło, co następuje:

Przedmiotowa uchwała dotyczy wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wobec czego jak wyżej wskazano kontrola legalności takiej uchwały mieści się we właściwości regionalnych izb obrachunkowych, bowiem przedmiot uchwały mieści się w pojęciu "sprawy podatków i opłat lokalnych", o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Zgodnie z art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

3) powierzchni lokalu mieszkalnego

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy.

Przepis art. 6j ust. 2 ustawy daje również możliwość uchwalenia jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło, że Rada Miejska w Strumieniu dokonała zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych (z trójką, czwórką, piątką, szóstką dzieci i więcej w rodzinie) według kryteriów wykraczających poza zakres przewidziany w ustawie. Zdaniem Kolegium, zgodnie z treścią art. 6j ust. 2a ustawy, rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także rodzaju zabudowy. Kolegium podkreśla, że przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewidują możliwości różnicowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według cech wyróżniających mieszkańców danej miejscowości, takich jak np. wiek czy ilość dzieci w rodzinie. Gmina Strumień dokonała dalszego zróżnicowania stawek opłat, przyjmując bardziej szczegółowe niż przewidziane w ustawie kryteria.

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Rada Miejska w Strumieniu przyjmując bardziej szczegółowe kryteria zróżnicowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykroczyła poza zakres upoważnienia ustawowego, określony w art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i tym samym w sposób istotny naruszyła prawo.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekło o nieważności § 2 uchwały Nr III.20.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zgodnie z którym uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne, a o nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia.

Na niniejszą uchwałę Miastu Strumień przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


wz. Krzysztof Róg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe