Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Mstów

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mstów Nr XVII/115/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku dot: określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Mstów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 27 ust.2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 127 poz. 857 z późn.zm.) a także art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mstów
uchwala :

§ 1.

Zmienia się uchwałę Rady Gminy w Mstowie Nr XVII/115/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Mstów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w ten sposób, że: w § 4 ust. 2 dodaje się pkt.6, który otrzymuje brzmienie:

Urządzenie terenów przy obiektach sportowych".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Krzysztof Choryłek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe