Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DKT-712-14/15 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 1 kwietnia 2015r.

w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z listy kandydatów na radnych nr 24 KWW Rafał Piech SMS w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Siemianowice Śląskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Roberta Franciszka Myrty (Myrta) wybranego z listy kandydatów na radnych nr 24 KWW Rafał Piech SMS w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Siemianowice Śląskie, Komisarz Wyborczy w Katowicach

postanawia

1. o wstąpieniu na jego miejsce Jana Dominika Nycza, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejną największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

2. postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaje się je do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe