Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 73/V/2015 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 1 kwietnia 2015r.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej 2330 S kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 iart. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 260 z późn. zm.),

w porozumieniu z Zarządem Województwa Śląskiego, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Kłobucku, Zarządu Powiatu w Częstochowie, Zarządu Powiatu w Myszkowie, Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach, Zarządu Powiatu w Strzelcach Opolskich, Zarządu Powiatu w Oleśnie oraz Burmistrza Miasta Lubliniec

Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 30 czerwca 2015 r. pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę zlokalizowaną na terenie Miasta Lubliniec, na odcinku od styku południowej granicy działki nr 221 z północną granicą działki nr 92/15 w Lublińcu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2331 S poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

2. Przebieg drogi pozbawionej kategorii drogi powiatowej na terenie Miasta Lublińca obrazuje załącznik mapowy do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Cyrulik


Załącznik do Uchwały Nr 73/V/2015
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika

LEGENDA

2330 S - odcinek drogi powiatowej przewidziany do wyłączenia z użytkowania.


Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Nr 73/V/2015

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej 2330 S kategorii drogi powiatowej

poprzez wyłączenie jej z użytkowania

W związku z koniecznością dostosowania sieci dróg powiatowych do ich faktycznej roli w układzie drogowym powiatu lublinieckiego oraz do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm) Zarząd Powiatu w Lublińcu wnosi o podjecie uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania, drogę zlokalizowaną na terenie Miasta Lubliniec, na odcinku od styku południowej granicy działki nr 221 z północną granicą działki nr 92/15 w Lublińcu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2331 S.

Przedmiotowy odcinek drogi, o długości ok. 4,0 km, nie spełnia kryteriów technicznych przewidzianych dla drogi powiatowej i w rzeczywistości jest drogą gruntową (duktem leśnym - drogą gospodarczą), przebiegającą przez kompleks ALP Nadleśnictwa Lubliniec, wykorzystywaną głównie w celach prowadzenia gospodarki leśnej.

Na odcinku o długości ok. 3,5 km droga ta nie posiada ewidencyjnie wydzielonej działki gruntowej oraz nie posiada linii rozgraniczających. Wchodzi ona w skład nieruchomości oznaczonych jako działki geodezyjne nr 92/15 z k.m. 1 Rusinowice, nr 252/66 oraz 254/3 z k.m. 2 Rusinowice obręb Lubliniec. Zgodnie z zapisem z rejestru gruntów działki te stanowią własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Lubliniec.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Miasta Lubliniec obszar przez który przebiega w/w droga w dokumentach planistycznych zawsze przewidziany był pod tereny leśne, a drogi funkcjonujące na tym obszarze miały charakter dróg gospodarczych zarządcy terenu.

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej 2330 S kategorii drogi powiatowej i wyłączenia jej z uzytkowania uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu w Kłobucku, Zarządu Powiatu w Częstochowie, Zarządu Powiatu w Myszkowie, Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach, Zarządu Powiatu w Strzelcach Opolskich, Zarządu Powiatu w Oleśnie oraz Burmistrza Miasta Lubliniec.

Uchwałą nr 403/25/V/2015 z dnia 19.03.2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego uzgodnił pozbawienie kategorii dróg powiatowych przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 2330 S, celem wyłączenia z użytkowania jako drogi publicznej z przeznaczeniem na drogę wewnetrzną będącą w zarządzie Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Lubliniec wyraziło chęć przejęcia w/w drogi po wyłączeniu jej z użytkowania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe