Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 34(VII)15 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poraj i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów.

2. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i wynosi:

a) gruzownik 3,5 m3 - 400 zł,

b) gruzownik 5 m3 - 550 zł.

§ 3. Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, a także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór dodatkowego pojemnika na odpady komunalne oraz zwiększenia częstotliwości odebrania odpadów wytworzonych w większej ilości niż przewiduje to przyjęta uchwała Rady Gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2. Opłata za jednorazowy odbiór dodatkowych pojemników na odpady komunalne zmieszane uzależniona jest od pojemności zamówionego pojemnika:

1) 80l - 14 zł;

2) 120l - 16 zł;

3) 140l - 18 zł;

4) 240l - 26 zł;

5) 770l - 55 zł;

6) 1100l - 80 zł;

7) 7 m3 - 650 zł.

§ 5. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi podstawienia i odbioru pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne bądź podstawienia i odbioru pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów należy zgłosić w formie zlecenia, którego wzór określa Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Poraj z dnia 1 lipca 2013 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 278(XXXVI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak


Uzasadnienie

do projektu Uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Podjęcie w/w. uchwały wynika ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami )- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz. 87 ).

W związku z opinią Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4.02.2015 r. ,,(…) gminy powinny jednak niezwłocznie przystąpić do podejmowania uchwał w oparciu o znowelizowaną treść art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (…)" oraz komunikatem Ministerstwa Środowiska z dnia 30.01.2015 r., w którym MŚ rekomenduje gminom podjęcie uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zasadnym jest podjęcie w/w. Uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe