Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/40/15 Rady Gminy Świnna

z dnia 13 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p.zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 950 000,00 zł, w tym:

Dział

Treść

Kwota w

Dochody majątkowe

950 000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

950 000,00

Dochody majątkowe

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Katowicach na: usuwanie skutków powodzi Gminy Świnna - etap II - naprawa sieci kanalizacyjnej, 80 % wydatków kwalifikowalnych)

950 000,00

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 990 000,00 zł, w tym:

Dział

Rozdział

Treść

Kwota w

010

Rolnictwo i łowiectwo

990 000,00

01078

usuwanie skutków klęsk żywiołowych

990 000,00

wydatki majątkowe

990 000,00

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne

(zadanie pn: "Usuwanie skutków powodzi z dnia 31 lipca 2014 r. na terenie Gminy Świnna - etap II - naprawa kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę uszkodzonych odcinków kanalizacji"

990 000,00

2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 40 000,00 zł, w tym:

Dział

Rozdział

Treść

Kwota w

600

Transport i łączność

40 000,00

60078

usuwanie skutków klęsk żywiołowych

40 000,00

wydatki majątkowe

40 000,00

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne

( zadanie pn: "Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi na terenie gminy Świnna")

40 000,00

§ 3. Dokonuje zmiany załącznika Nr 2c - "Wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2015"do uchwały budżetowej gminy III/19/14 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2014r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach:

1) Plan dochodów po zmianach - 24 127 999,36 zł

2) Plan wydatków po zmianach - 25 514 750,21 zł

1. Deficyt budżetu w kwocie 1 386 750,85 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 051 470,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - w kwocie 335 280,85zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 477 350,85 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe - 1 051 470,00 zł

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 425 880,85 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 90 600,00 zł, w tym:

- spłaty pożyczek długoterminowych - 90 600,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki


Załącznik do Uchwały Nr IX/40/15
Rady Gminy Świnna
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe